Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig


Ambitie

De provincie Drenthe moet in alle opzichten optimaal bereikbaar zijn. Dat brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. We bieden inwoners en bezoekers van Drenthe de mogelijkheden om economische, sociale en sportieve activiteiten te ondernemen. Een goede bereikbaarheid van werk en voorzieningen als zorg, onderwijs, culturele instellingen en sportverenigingen, vinden we voor de leefbaarheid van groot belang. Drenthe moet een aantrekkelijke vestigingsplek voor bedrijven zijn en blijven.

Rol

 • Ontwikkelen van een lange termijnvisie (prioriteiten en investeringen) op mobiliteit.
 • Bevorderen van de regionale bereikbaarheid door slimme combinaties van vervoer en goede onderlinge aansluitingen.
 • Zorgen voor goede infrastructuur
 • Aanjagen van innovaties, nieuwe concepten en initiatieven uit de samenleving.
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid.
 • Zorgen voor goed en betaalbaar openbaar vervoer (OV).
 • Lobby op de diverse mobiliteitsdossier.
mobiliteit2
mobiliteit3
mobiliteit1

Groningen Airport Eelde als toegangspoort

 • De huidige besluiten worden volgens afspraak uitgevoerd (ontwikkelscenario ‘Toegangspoort van het Noorden’).
 • We dragen bij in de NEDAB-kosten (niet-economische diensten van algemeen belang), zoals brandweer en beveiliging.
 • Groningen Airport Eelde verdient, binnen de huidige vergunde capaciteit, een plek in het nationale luchthavenbestel.
 • We stimuleren de (landzijdige) ontwikkeling van de omgeving van het vliegveld, zoals de Drone Hub.

Drenthe is dé fiets- en wandelprovincie

 • Met fietssnelwegen (doorfietsroutes) stimuleren we fiets- gebruik voor woon-werkverkeer op langere afstanden.
 • Samen met bedrijven stimuleren we fietsen naar het werk.
 • We zorgen voor een kwalitatief goed fiets- en wandelnetwerk.
 • We zetten in op innovatieve deelfiets- en stallings- concepten, onder meer bij OV-punten.
 • Bij elk OV-knooppunt willen we de mogelijkheid om een OV-fiets en OV-ebike te huren.
 • We werken aan goed gemarkeerde en veilige wandel- paden, die vrij liggen van fietspaden.

Beschikbaar openbaar vervoer

 • We werken aan een slimme koppeling van de verschillende vervoersvormen, bijvoorbeeld door het verbeteren van de samenwerking tussen doelgroepenvervoer en (alternatief) openbaar vervoer.
 • We hebben goede en gebundelde informatievoorziening over alle vervoersmogelijkheden.
 • We stimuleren slimme projecten en betrekken inwoners, zoals in het project AutoMaatje.

Verbetering en uitbreiding van spoorverbindingen

 • We geven prioriteit aan een snelle en betrouwbare spoorverbinding met de Randstad.
 • De succesvolle verbinding Emmen-Zwolle willen we uitbouwen (beter, sneller en vaker).
 • De Sprinter Zwolle -Groningen is belangrijk voor onze kernen langs het We streven naar een hogere frequentie.
 • We streven naar personenvervoer op de spoorlijn Emmen-Rheine.
 • We gaan in gesprek met buurprovincies over de mogelijkheden voor de Nedersaksenlijn. We betrekken hierbij de uitkomsten van de quickscan.
 • We werken aan verbetering van de verbinding met en versterking van de spoorterminal Coevorden.

Goede doorstroming, veilige wegen

 • Voor de provinciale wegen handhaven we de al ingezette koers. Daar waar tot verdubbeling is besloten, gaan we door.
 • We doen een variantenstudie voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt, met prioriteit voor de aanpak van het knelpunt verkeersplein Gieten.
 • We zoeken naar een oplossing voor het knelpunt A28 Meppel-Hoogeveen.
 • We doen, samen met de provincie Overijssel, onderzoek naar een snellere en veilige verbinding met Twente.

Proactief op verkeersveiligheid

 • We investeren in een veilige infrastructuur.
 • Samen met partners en met gebruik van technologie brengen we potentieel gevaarlijke locaties in beeld.
 • Waar nodig nemen we verkeerskundige maatregelen of vragen we andere overheden om maatregelen te nemen.
 • We zetten in op educatie en gedragsbeïnvloeding.

Duurzaamheid en innovatie

 • We experimenteren met en staan open voor technologische en duurzame ontwikkelingen als zelfrijdende (vracht)auto’s, slimme mobiliteit en innovatieve verlichting.
 • We streven naar een goede infrastructuur voor groene brandstoffen.