Middelen en mensen


Middelen

Wij zijn een financieel gezonde provincie. We zetten ons in voor een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. De komende bestuursperiode zullen we de provinciale opcenten voor de motorrijtuigenbelasting niet verhogen of indexeren. Het merendeel van onze ambities realiseren we binnen de provinciale begroting. De komende jaren zien we incidentele ruimte voor bestedingen. Wij nemen het initiatief om over een nieuwe investeringsagenda van 50 miljoen euro in gesprek te gaan met Provinciale Staten.

De definitieve uitwerking van voorstellen voor de komende bestuursperiode – zowel op het vlak van (nieuwe) plannen, de door- werking van het niet verhogen van de opcenten motorrijtuigenbelasting als de financiële dekking daarvan – vindt plaats in de Begroting 2020. We maken ons hard voor het benutten van Europese fondsen voor het realiseren van eigen beleid. Ook intensiveren we de lobby voor het verhogen van het vaste deel van de provinciefondsuitkering.

Mensen

Onze organisatie moet toegesneden zijn op de taken die we uitvoeren. Dat betekent deskundig, taakgericht en flexibel, met een omvang waarmee we de plannen voor deze bestuursperiode uit kunnen voeren. Dit doen we zoveel als mogelijk met personeel dat bij onszelf in loondienst is. Met het huidige meerjarenperspectief als uitgangspositie werken we toe naar één inzichtelijke loonsom waar alle personele inzet uit wordt betaald.