Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig


Ambitie

Drenthe is levendig en veelzijdig. Er heerst gemeenschapszin en naoberschap. Onze steden kennen een rijk aanbod aan voorzieningen in zorg, onderwijs, sport en cultuur. Daarmee profileren zij zich ook. Zij vervullen een belangrijke rol voor vitale dorpen. Vanuit de dorpen zijn de voorzieningen goed bereikbaar. De provincie is een actieve en integrale gesprekspartner.

Rol

 • Stimuleren van een breed cultureel aanbod en evenementen.
 • Faciliteren van netwerken en platforms.
 • Voortzetten van onze rol in cultuureducatie.
 • Stimuleren van sport en bewegen.
 • Inzetten op goede zorg.
 • Inspannen om Drenthe veilig te houden.
MJJ-Shakespeare02

Sport en bewegen stimuleren

 • We gaan samen met gemeenten door met het programma ‘Drenthe Beweegt’.
 • We ondersteunen en stimuleren gehandicaptensport.
 • Bijzondere sportvoorzieningen van provinciale betekenis kunnen in aanmerking komen voor een laatste steuntje in de rug via een investeringsondersteuning. In ieder geval moet er sprake zijn van een provinciaal belang, een breed gevoelde behoefte en een realistische en duurzame exploitatie.
 • Bij de inrichting van het buitengebied stimuleren we de inrichting voor mogelijkheden om te bewegen of te sporten: wandelen, hardlopen, fietsen, wielrennen etc.
 • Wij ondersteunen een goed netwerk van paden in het buitengebied en dragen bij aan het verspreiden van routeinformatie.
 • Topsportevenementen zijn van harte welkom.
 • We blijven sportevenementen ondersteunen.

Cultuur en evenementen

 • We zetten in op tenminste één grote theaterproductie per jaar in onze provincie.
 • We dragen bij aan musea van provinciaal, landelijk en soms internationaal belang.
 • We geven ruimte voor bovenlokale talentontwikkeling.
 • We onderzoeken de haalbaarheid van een kernpodium voor popmuziek in Drenthe.
 • We geven subsidie voor jaarlijks terugkerende evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijds- besteding, die bijdragen aan gemeenschapszin
 • We faciliteren en ondersteunen regionale cultuur- evenementen met een bovenlokale spin-off.
 • Hier kuj Drents praoten.

Zorg voor zorg

 • Voor onze inwoners willen we goede (ziekenhuis)zorg in de We werken daaraan, door onder andere de Zorgtafel voort te zetten en deze te faciliteren.
 • We geven uitvoering aan het convenant Dementievriendelijk Drenthe.
 • We stimuleren innovaties in de zorg zoals positieve gezondheid, zorg op afstand en domotica.
 • We hebben aandacht voor het aantrekken van medisch specialisten naar Drenthe en vormen maatschappelijke coalities om dit te bereiken.
 • We faciliteren ondersteuning van regionale platforms voor ondersteuning van mantelzorg, vrijwilligers en patiëntenparticipatie.
 • We ondersteunen zorgexperimenten van bewonersinitiatieven in de kernen.

Sociaal Drenthe voor iedereen

 • Initiatieven vanuit de samenleving die leefbaarheid bevorderen, blijven we via de gemeenten ondersteunen met de regeling Vitaal Platteland.
 • We stimuleren initiatieven die laaggeletterden beter leren lezen en schrijven.
 • Als regenboogprovincie versterken we de inclusiviteit voor iedereen door extra inspanningen op het gebied van cultuur, sport en onderwijs.
 • We blijven bijdragen aan een toegankelijke en toekomstbestendige bibliotheekfunctie.
 • We zetten de Leefbaarheidsmonitor voort.

Toegankelijkheid

 • We blijven onverminderd inzetten op toegankelijkheid (VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap) en vragen hiervoor aandacht bij onze samen- werkingspartners.
 • We stellen een adviesraad in, bestaande uit onder andere ervaringsdeskundigen, die het provinciaal bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over voorgenomen beleid of voorgenomen uitvoering van beleid.

Oog voor cultureel erfgoed

 • We zetten vol in op de inschrijving van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO Werelderfgoed.
 • Samen met partners ontwikkelen we een visie op de toekomst van monumentale gebouwen.
 • Binnen het nationale samenwerkingsprogramma Religieus Erfgoed ondersteunen we het ontwikkelen van een kerkenvisie.
 • We voeren het programma van De Hondsrug UNESCO Global Geopark uit.

Aandacht voor veiligheid

 • We hebben aandacht voor veiligheid.
 • We participeren actief in het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum).
 • We werken met gemeenten en partners aan een veilig buitengebied.
 • We handhaven de regeling voor kostenvergoeding voor het verwijderen van gedumpt drugsafval.
 • We zetten ons in voor een fysiek veilige leefomgeving.
 • Bij vergunningverlening door de provincie maken we actief gebruik van de Wet BIBOB.