Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en draagvlak


Ambitie

Ook voor de komende generaties willen we een mooi en leefbaar Drenthe. Daarom zijn wij ambitieus in de doelen voor de energietransitie. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is. Draagvlak en een eerlijke verdeling van lusten en lasten is voor ons van groot belang.

Rol

 • Keuzes maken en kansen zoeken voor de inpassing van de energietransitie in Drenthe.
 • Ruimte geven aan proeftuinen en innovaties.
 • Werken aan draagvlak, samen met medeoverheden, bedrijven en inwoners.
 • Voortrekker zijn: inwoners en het bedrijfsleven ondersteunen.
 • Vertalen en verbinden van opgaven uit het toekomstig Klimaatakkoord, bijvoorbeeld door de energietransitie te verbinden met de wateropgave en met natuur- en landbouwbeleid.
 • Gecoördineerd overzicht houden op de vertaling van de klimaatdoelstellingen in de verschillende programma’s.
innovatief verduurzamen - vergister

Gaswinning

 • In Drenthe bestaan nog veel concessies voor het winnen van aardgas. Waar dit tot nieuwe winningsplannen leidt, blijven we actief in onze adviserende rol aan het Rijk. We zetten erop in dat exploitanten in een veel eerdere fase (dat wil zeggen bij het overwegen van een nieuw winningsplan) in overleg treden met de inwoners, zodat gebiedsarrangementen kunnen worden afgesproken.
 • We willen in overleg met de Rijksoverheid om te bekijken hoe we tot een planmatige afbouw van de gaswinning in onze provincie kunnen komen.
 • We vinden dat er een ruimhartige afhandeling van schade moet zijn, die ontstaan is door mijnbouwactiviteiten. Conform de ‘omgekeerde bewijslast’ zoals die in Groningen geldt.

Slimme duurzame opwekking

 • Op basis van de Omgevingsvisie steunen we gebiedsinitiatieven voor zonne- en windenergie.
 • We zetten in op maximale benutting van zonnepanelen op daken en stimuleren dit.
 • Waar mogelijk en landschappelijk inpasbaar, kijken we naar slimme functiecombinaties, bijvoorbeeld: zonne- panelen op industrieterreinen, stortplaatsen of in een waterbergingsgebied.
 • We stimuleren innovatie. Bijvoorbeeld een proeftuin voor energiesystemen; nieuwe concepten en technologieën op het gebied van energieopwekking en energiedistributie en -opslag (inclusief gedragsonderzoek en benodigde wet- en regelgeving).
 • Als alternatief voor gas, steunen we initiatieven voor het vergassen van regionale afvalstromen en het opwekken van biogas in kleine installaties.
 • Voor de ruimtelijke inpassing van initiatieven zien we, in lijn met de Omgevingsvisie, primair een rol voor de gemeenten. Waar het gaat om landschap, prioritering van grondgebruik en participatie vinden we dat van provinciaal belang. We voeren daar actief regie op.
 • Naast elektriciteit blijven we inzetten op andere groene energiebronnen zoals groen gas, warmtenetten, geothermie en groene waterstof.
 • We benutten kansen om van Noord-Nederland de waterstofregio van Nederland te maken.
 • We wenden onze invloed maximaal aan om ervoor te zorgen dat de veranderende vraag naar stroom door de netwerkbeheerder verwerkt kan worden.

Innovatief verduurzamen industrie en bedrijfsleven

 • We gaan verder met de energiescan en het maken van besparingsplannen voor bedrijven.
 • We zetten in op het verwerken van afvalstoffen, inclusief CO2, tot nieuwe grondstoffen (samen met waterschappen en gemeenten).
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor geothermie.
 • Met de glastuinbouwsector Klazienaveen/Erica gaan we op zoek naar nieuwe energieconcepten.
 • In onze eigen bedrijfsvoering nemen we concrete stappen naar klimaatneutraliteit (gebouwen, infrastructuur, organisatie). Dat doen we verstandig door te kijken waar kosteneffectief de meeste winst valt te behalen.

Werken aan bewustwording

 • We laten inwoners en bedrijven op een laagdrempelige manier zien hoe ze duurzamer kunnen leven en werken.
 • We voeren een informatiecampagne over het wat en hoe van de energietransitie en gaan daarover met onze inwoners in gesprek.

Toekomstbestendig verduurzamen van woningen

 • De expeditie Energieneutraal Wonen zetten we voort. Daarmee ondersteunen we inwoners met kennis, kunde en middelen om hun woningen te verduurzamen.