Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen


Drenthe verandert. We zijn meer dan ooit speler in voortdurend wisselende samenwerkingen van mede­ overheden, inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Onze inzet is om initiatieven uit de samenleving ruimte te geven en te ondersteunen. Afhankelijk van de opgave en de netwerk­ samenstelling verandert onze rol. We stellen ons daarin flexibel en vraaggericht op.

Interbestuurlijk en sectoroverstijgend

We zijn een sterke en democratische provincie die betrokken, betrouwbaar, verbindend, effectief en besluitvaardig is. Een provincie die op transparante wijze bestuurt. We nemen initiatief en pakken opgaven zoveel mogelijk samen op, met ruimte en aandacht voor de belangen van de verschillende samenwerkingspartners, de omgeving en natuurlijk onze inwoners. We staan naast gemeenten vanuit het 12+1 principe. We werken nauw samen met waterschappen.

Steeds meer overheidstaken worden regionaal georganiseerd. Dit zien we terug in meer en nieuwe samenwerkingsvormen. Samen met de regio en soms ook met private partners. Deze samenwerkingen zijn flexibel van structuur en wisselend van samen- stelling. Vaak gaat het daarbij om verbonden partijen. Met en binnen verbonden partijen dragen wij de provinciale ambities en doelstellingen uit.

Verbinding met de Drentse samenleving

We zien dat inwoners meer ruimte voor eigen initiatieven en de uitvoering daarvan vragen. Het contact met en de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven, is voor ons belangrijk. We willen op dit onderdeel (vernieuwende) vormen van inwonerparticipatie ontwikkelen. Als provincie kunnen wij voorwaarden scheppen om deze beweging te stimuleren.

Buiten provinciale kerntaken om en over grenzen heen

We behartigen het openbaar belang dat zich ook uitstrekt naar sectoren waar geen wettelijke taak voor de provincie ligt. We zetten ons in voor Drenthe, daar waar we meerwaarde kunnen bieden, in de provincie en daarbuiten.

Werken met Provinciale Staten

Met een verschillende rol dienen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten een gezamenlijk belang: Drenthe. Met respect voor ieders verantwoordelijkheden zoeken we de verbinding in het verder vormgeven van provinciaal beleid. Bijvoorbeeld door als college aan de voorkant van beleidsvorming met de Staten in gesprek te gaan. Tegelijk ligt er ook een uitdaging bij de Staten om dat wat extern wordt opgehaald, samen met het college in concreet beleid te vertalen.

Wat mag Drenthe van ons verwachten

  • Een sterke en democratische provincie die betrokken, betrouwbaar, transparant, effectief en besluitvaardig is.
  • Samenwerking in de uitvoering met Rijk, gemeenten en waterschappen. Inwoners zien één overheid die gezamenlijk resultaten boekt.
  • Oog voor de veranderende samenleving, met (vernieuwende) vormen van inwonerparticipatie en een aanpak die verbindt en faciliteert.