Focus op economie, werk en bereikbaarheid in Drenthe


Akkoord CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD: Dynamisch en Ondernemend

CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD zetten de komende jaren in op economie, werk en verbinding. Handen uit de mouwen voor een nog mooier en krachtiger Drenthe waarbij welzijn en welvaart met elkaar in balans zijn. Het college 2015-2019 zet zich in voor samenwerkend, economisch, bereikbaar, ruimtelijk en energiek Drenthe met ruimte voor gemeenten en inwoners. De verbondenheid staat centraal.

Samenwerkend Drenthe

De nieuwe informatie- en netwerksamenleving is een feit. Samen met gemeenten, inwoners en andere partijen wil de provincie onderdeel uit maken van die Drentse samenleving. Voor het college staat dienstbaarheid aan de Drent en de verbindingen tussen Drenten centraal. Het college gelooft in de kracht en ondernemerszin van inwoners. Om hier invulling aan te geven is een flexibele overheid nodig die meedenkt en ruimte biedt. Aan de voorkant van projecten wil het college verbindingen met gemeenten, ondernemers, onderwijs/ kennisinstellingen en inwoners van Drenthe leggen.

Economisch Drenthe

Regionale economie en werkgelegenheid staan voor het college centraal. Het MKB vormt de basis van de economische structuur in Drenthe. Het college wil een economische impuls geven aan Drenthe en de werkloosheid terug dringen met toekomstbestendige en duurzame banen en vernieuwend ondernemerschap. Samen met partners wordt gewerkt aan goede randvoorwaarden: een uitnodigend vestigingsklimaat, faciliteiten voor start-ups, goede fysieke en digitale bereikbaarheid, bruisende sterke steden, een krachtig platteland en perspectief voor jongeren.

Het college wil samen met betrokken partners groeiagenda’s vanuit regio’s en sectoren ontwikkelen. Met ondernemers gaat het college een economisch profiel ontwikkelen waaraan een uitvoeringsagenda wordt gekoppeld.

Bereikbaar Drenthe

De provincie Drenthe wordt koploper op fysieke en digitale bereikbaarheid. Het college zet zich in voor een goede bereikbaarheid van sterke steden en een dynamisch platteland. Optimale verbondenheid via weg, water, spoor en fietspaden is van groot belang voor economische ontwikkeling en welbevinden in Drenthe.

Ruimtelijk Drenthe

In Drenthe hebben we de ruimte en bieden we de ruimte om te ondernemen, wonen, werken, recreëren en te experimenteren. Het college zet de Drentse kernkwaliteiten in om er ook de economische vruchten van de plukken Meer ruimte voor ondernemerschap betekent ook flexibeler omgaan met regels. Het college wil geen extra Drentse regels. Zo nodig wordt de Provinciale Omgevingsverordening hierop aangepast.

Energiek Drenthe

Iedereen doet mee en doet er toe. Het college gaat voor krachtige steden en een sterk platteland, die in goede verbinding met elkaar staan. Het college daagt de steden uit om een duidelijk eigen profiel te ontwikkelen. Het platteland is dynamisch en uitnodigend. Sport en cultuur vormen de basis voor dynamiek en verbinding in Drenthe en zijn de katalysator van de economie. Het college stelt daarom een evenementenfonds in voor sport en cultuur.

Lobby Top 10

In het collegeakkoord is een Drentse Lobby top 10 opgenomen. Bovenaan staat Breedband, gevolgd door Groningen Airport Eelde, de verdubbeling van de N34 bij Coevorden, het sloopfonds, de snelle verbinding met de randstad per trein (ERTMS), Investerings Premie Regeling (IPR) Zuidoost Drenthe en Energieneutraal Drenthe. Samen met partners wil het nieuwe college de Drentse Lobby Top 10 verder invullen.

Verbinding met inwoners

Het collegeakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Hierover gaat het college graag in debat met Provinciale Staten. Het college wil aan de voorkant van projecten en processen in gesprek met PS om kaders te stellen en te beïnvloeden. Het college neemt het initiatief om nieuwe werkvormen in de relatie tussen GS en PS te onderzoeken. Ook richt het college zich op meer verbinding met de inwoners van Drenthe en experimenten met nieuwe vormen van interactie die de democratie versterken en verlevendigen.

Naar Buiten

Het college bezoekt jaarlijks iedere Drentse gemeente om te bespreken wat er in de samenleving leeft en daarin gezamenlijke ambities te realiseren. Daarnaast wordt ingezet op de samenwerking met andere provincies, Den Haag, Brussel en Duitsland.

Financiën

De financiële positie van de provincie is gezond. Het college kijkt de komende periode kritisch naar de uitgaven binnen de programma’s en de organisatie.