Voorjaarsnota 2020


Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Voorjaarsnota 2020 vastgesteld. In de Voorjaarsnota 2020 presenteert het college het actuele financieel perspectief voor de provincie Drenthe en het daaruit voortvloeiende financieel kader voor de Begroting 2021. Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2020 op woensdag 1 juli 2020 besproken.

De Voorjaarsnota is traditiegetrouw een moment om alvast vooruit te blikken op het jaar dat komen gaat. Het college van GS geeft inzicht in de financiële ruimte en legt daar dan meestal ook wat onontkoombare claims bij en de Statenfracties benoemen op hun beurt wensen die ze graag in de begroting van het komend jaar opgenomen willen zien.

Sinds een paar maanden heeft vooruitblikken een nieuwe dimensie gekregen vanwege de coronacrisis. Het college van GS spreekt zijn enorme waardering uit voor de manier waarop Drenthe zich tot nu toe aan deze crisis heeft aangepast. De onzekerheid over wat er wel en niet kan, zal voorlopig nog wel even blijven. Naast de ondersteuning die we al bieden, zal moeten blijken waar we soms nog wat extra gas moeten bijgeven. Natuurlijk zijn er ook nog altijd heel veel zekerheden; over uitgaven die we hoe dan ook moeten doen, programma’s die we moeten uitvoeren en ontwikkelingen die we op ons af zien komen. Dat hebben we zo goed mogelijk verwerkt in deze Voorjaarsnota (pdf, 1.1 MB)