Voorjaarsnota 2019


Deze Voorjaarsnota 2019 is voorbereid gedurende de vorming van een nieuw college na de Statenverkiezingen in 2019. Dit betekent dat de Voorjaarsnota een beleidsarm karakter heeft. De concrete uitwerking van het coalitieakkoord “Drenthe, mooi voor elkaar!” zal plaatsvinden in het kader van de Begroting 2020.

Niettemin zijn ook nu zaken van belang te melden. Zo geeft de Voorjaarsnota 2019 in elk geval een beeld van het actuele financieel perspectief. Daarbij is het financiële startpunt de uitkomst van de 1e Bestuursrapportage 2019. In deze uitkomsten zijn alle “onontkoombare” claims die in 2019 zijn gestart al verwerkt, inclusief de meerjarige doorwerking. Vanuit de lopende Begroting 2019 levert dit een ander beeld op dan we de afgelopen jaren gewend waren: er is niet tot nauwelijks structureel vrije bestedingsruimte beschikbaar. Incidenteel zijn er mogelijkheden vanuit de reserves.

In de tussentijd zijn er ook kwesties die al actueel zijn en die voor de komende tijd financiële dekking zullen vragen. Deze kwesties worden als onderdeel van de Begroting 2020 naast de uitwerking van het coalitieakkoord gepresenteerd in de Nota van aanbieding bij de Begroting 2020.

We schenken kort aandacht aan de verwachte ontwikkeling van de provinciale inkomsten. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de uitkering uit het provinciefonds en de opbrengst uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Dit zijn de grootste provinciale inkomstenbronnen.

De Voorjaarsnota 2019 bevat geen uitgewerkt dekkingsplan; dat volgt in de Begroting 2020.