Jaarstukken 2019


De provincie Drenthe sluit het boekjaar 2019 af met een positief saldo van € 5,4 miljoen. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2019, die dinsdag 14 april naar Provinciale Staten zijn verzonden.

Na verrekening van alle afwijkingen op de oorspronkelijke begroting, is het rekeningresultaat nagenoeg gelijk aan dat van het jaar ervoor.  Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor uit het rekeningresultaat middelen beschikbaar te stellen voor de overgang van het voormalige generatiepact naar structureel duurzame inzetbaarheid van medewerkers, mede gezien de krapte in de formatie en nieuwe taken. Ook stelt het college voor een bedrag in te zetten als gedeeltelijke dekking voor vitale vakantieparken. Een bedrag van € 3,7 miljoen kan dan worden toegevoegd aan de financieringsreserve.

Het college van Gedeputeerde Staten kijkt terug op een jaar, waarin de vorming van een nieuwe coalitie en de stikstofproblematiek de meest in het oog springende zaken waren. De goede samenwerking met gemeenten, andere overheden en maatschappelijke organisaties is verder verstevigd. En in het najaar werd, in een geheel nieuwe werkwijze met Provinciale Staten, een bijzonder proces gestart om te komen tot een nieuwe Investeringsagenda.

Hoewel de Jaarstukken zelf niet verschillen van andere jaren, realiseert het college zich ten volle dat de behandeling van deze stukken wel heel anders zal zijn. Terugblikken op een jaar waarin we nog geen weet hadden van het coronavirus, lijkt immers ver weg en de eerste ervaringen met digitaal vergaderen met Provinciale Staten moeten nog worden opgedaan. Ondanks deze bijzondere factoren hecht het college eraan verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

Vooralsnog staat de behandeling van de Jaarstukken 2019 geagendeerd voor de statenvergadering van eind mei.