Investeringsagenda


Met de investeringsagenda wil het college een veelvoud van middelen van derden verkrijgen voor toekomstgerichte investeringen in Drenthe. Het motto “Doen zit in onze natuur” komt duidelijk terug in de manier waarop we in Drenthe met elkaar werken aan toekomstgerichte projecten in het kader van de Investeringsagenda.

Handreiking investeringsagenda

Voor de investeringsagenda is een handreiking ontwikkeld. Hierin staat welke stappen de projecten doorlopen om in aanmerking te komen voor financiering uit de Reserve Investeringsagenda.

Ieder project moet een positief effect hebben op een of meerdere, liefst alle elementen. Deze elementen zijn:

 • duurzaamheid
 • werkgelegenheid
 • bereikbaarheid
 • sociale cohesie
 • zichtbaarheid voor inwoners
 • aansluiting bij doelstellingen van EU en/of Rijk

Uitwerking investeringsagenda

De investeringsagenda zorgt ervoor dat we veelal in samenwerking met gemeenten, zaken op kunnen pakken die een extra stimulans goed kunnen gebruiken. Vanwege de cofinanciering die we eraan verbonden hebben, komt de rol van de provincie als aanjager goed tot zijn recht. De 95,5 miljoen euro is als volgt verdeeld over de verschillende projecten binnen de investeringsagenda:

 • Ontwikkeling van Breedband (9.000.000 euro)
 • Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde (6.555.000 euro)
 • Investerings Premie Regeling (IPR) (7.000.000 euro)
 • Herstructureringsfonds (5.150.000)
 • Energieneutraal Wonen (6.500.000 euro)
 • Culturele Investeringen (4.125.000 euro)
 • Werken aan de Toekomst van Veenhuizen (750.000 euro)
 • de kwaliteit van fietspaden in het kader van de Fietsprovincie nr.1 ambitie (6.755.000 euro)
 • Asbestdaken (3.500.000)
 • Binnenstadsfonds (13.000.000)
 • GAE NV Aandeelhoudersschap (13.800.000)
 • Bovenregionale sportvoorziening (5.000.000)
 • Toekomstgerichte landbouw (4.930.000)
 • Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken (6.500.000)
 • Impuls volkshuisvesting (2.000.000)

Nieuwsberichten

Er zijn helaas geen resultaten.