Begroting 2020


De inkomsten en uitgaven van de provincie Drenthe zijn in 2020 keurig met elkaar in balans. Dat blijkt uit de Begroting 2020, die het college van GS vandaag heeft gepresenteerd. In navolging van de Voorjaarsnota geeft de Begroting een solide financieel beeld van de provincie. Het meest in het oog springend is een technische reservering van 50 miljoen euro voor de nieuwe Investeringsagenda die in het coalitieakkoord is aangekondigd. Over de inhoudelijke invulling van die investeringsagenda gaat het college de komende maanden met Provinciale Staten in gesprek.

De Voorjaarsnota was beleidsarm en kende geen grote nieuwe beleidsvoornemens. Wel werden daarin enkele ruimtevragers benoemd die deels in deze begroting zijn verwerkt. De meest actuele cijfers lieten een vrij besteedbare ruimte van twee miljoen voor komend jaar zien. Het college wil ongeveer de helft daarvan structureel inzetten voor de sociale agenda, evenementen, het vergroten van de toegankelijkheid van natuur, de verbetering van het wandelnetwerk in Drenthe, monumenten en de stijging van personele lasten.

De stikstofproblematiek en de ontwikkeling van het provinciefonds brengen financieel gezien in de komende tijd de meeste onzekerheden met zich mee. Extra inzet van mensen en middelen voor het weer op gang brengen van het vergunningenproces lijkt onontkoombaar, maar hoeveel dat zal zijn is nu nog niet in te schatten. Over de verdeling van rijksmiddelen via het provinciefonds, zal Drenthe de komende tijd samen andere provincies in gesprek gaan met het Rijk.

Inhoudelijk zal de statencommissie FCBE de Begroting 2020 bespreken op woensdag 30 oktober. Twee weken later, op woensdag 13 november, staat de vaststelling in Provinciale Staten geagendeerd.

Klik op de afbeelding voor een grote versie