2e Bestuursrapportage 2017


De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het beleid en de begroting 2017 aan Provinciale Staten. In tegenstelling tot de begroting kijkt deze rapportage dus vooral terug en bevat het een begrotingsactualisatie voor 2017.

Per speerpunt worden, op de linker pagina, de highlights, successen en opgetreden knelpunten in de uitvoering van het beleid tot 1 september jl. vermeld. Op de rechter pagina worden de afwijkende beleidsresultaten
(oranje en rode rapportagesymbolen) uit de begroting toegelicht. Dit wordt in perspectief gezet door tevens te vermelden hoeveel resultaatafspraken op schema lopen (groene rapportagesymbolen).
Rode symbolen vragen om een oordeel van Provinciale Staten. Oranje vragen om aandacht van Provinciale Staten. Op dezelfde pagina worden ook de financiële afwijkingen genoemd die van invloed zijn op de vrije bestedingsruimte uit de begroting 2017 en verder. Deze financiële afwijkingen zijn vervolgens samen met de wijzigingen die worden gedekt uit reserves, baten en andere posten verwerkt in de 4e begrotingswijziging 2017 en de 1e begrotingswijziging 2018, horende bij deze Bestuursrapportage.

Dwars door alle programma’s staan activiteiten die mogelijk zijn gemaakt dankzij de investeringsagenda. In een afzonderlijke paragraaf wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringsagenda als geheel. Aan het eind van deze rapportage wordt een recapitulatie gegeven van het actuele financiële meerjarenoverzicht van de vrije bestedingsruimte, Algemene en Financieringsreserve. Tenslotte is nog een staat opgenomen met alle financiële afwijkingen horende bij deze 2e Bestuursrapportage 2017, die worden verrekend met reserves.

Bekijk de 2e Bestuursrapportage 2017 (pdf, 7.7 MB).