1e Bestuursrapportage 2017


De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het beleid en de begroting 2017 aan Provinciale Staten.

In tegenstelling tot de voorjaarsnota kijkt deze rapportage dus vooral terug en bevat het een begrotingsactualisatie voor 2017. Per speerpunt worden, op de linker pagina, de highlights, successen en opgetreden knelpunten in de uitvoering van het beleid tot 15 maart jl. vermeld. Op de rechter pagina worden de afwijkende beleidsresultaten (oranje en rode rapportage symbolen) uit de begroting toegelicht. Dit wordt in perspectief gezet door tevens te vermelden hoeveel resultaatafspraken op schema lopen (groene rapportagesymbolen). Rode symbolen vragen om een oordeel van Provinciale Staten. Oranje vragen om aandacht van Provinciale Staten.

Op dezelfde pagina worden ook de financiële afwijkingen genoemd die van invloed zijn op de vrije bestedingsruimte uit de begroting 2017. Deze financiële afwijkingen zijn vervolgens verwerkt in de bij deze Bestuursrapportage horende 2e wijziging van de begroting 2017. In de 2e wijziging van de begroting 2017 zijn ook andere wijzigingen verwerkt, zoals mutaties die worden gedekt uit reserves of budgettair neutraal zijn.

Dwars door alle programma’s staan activiteiten die mogelijk zijn gemaakt dankzij de investeringsagenda. In een afzonderlijke paragraaf wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringsagenda als geheel.

Aan het eind van deze rapportage wordt een recapitulatie gegeven van het actuele financieel meerjarenoverzicht van de vrije bestedingsruimte, Algemene en Financieringsreserve. Tenslotte is nog een staat opgenomen met alle financiële afwijkingen horende bij deze 1e Bestuursrapportage 2017, die worden verrekend met reserves.