Leader in het kort

Zuidoost Drenthe

LEADER is een programma van de Europese Unie met als doel plattelandsgebieden economisch te versterken. Zuidoost-Drenthe is binnen de nieuwe programmaperiode (2014-2020) kandidaat als één van de Nederlandse LEADER-gebieden. Het gebied beslaat de gemeenten Aa & Hunze (veenkoloniale deel), Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. Het LEADER-programma wordt mede gefinancierd door de gemeente en/of de provincie. Voor het gebied is € 2,4 miljoen aan Europese gelden ter beschikking gesteld, waarbij hetzelfde bedrag aan cofinanciering vanuit de provincie/gemeenten en € 3,2 miljoen ook van privaat worden opgeteld. Totaal kan € 8 miljoen euro geïnvesteerd worden in het gebied. De focus van de LEADER-aanpak in dit gebied is sociaaleconomische structuurversterking, en zal nauw aansluiten op de geconcentreerde aanpak in dit gebied.

Werkwijze

Eén van de onderscheidende kenmerken van het LEADER-programma is dat de lokale gemeenschap zelf programma’s selecteert en goedkeurt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de LAG (Local Action Group). De LAG, een publiek-privaat samenwerkingsverband van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties, schrijft een eigen ontwikkelingsvisie voor een gebied en verdeelt op basis daarvan het beschikbare budget over de projectvoorstellen. De LAG heeft dus niet alleen een adviserende rol, maar beslist zelf over de financiering van programma’s.

Geschiedenis

LEADER begon in 1990 als een zogenaamd Communautair Initiatief, waarmee Europa zonder tussenkomst van nationale overheden lokale en regionale initiatieven financiert. In 2007 werd LEADER gekoppeld met POP2 (plattelandsontwikkelingsprogramma). Brussel bedoelde daarmee dat de bottom up-werkwijze niet op zichzelf staat, maar relevant is voor allerlei programma’s voor gebiedsontwikkeling.

Wat gaan we doen in Zuidoost-Drenthe?

We gaan werken aan de verbetering van het gebied gebaseerd op een aantal thema’s

Thema’s

Stimulering van plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden

Draagt bij aan bevordering van sociale inclusie en bestrijding armoede

Waar gaan we ons op richten:

 1. Bestrijding gevolgen krimp
 2. Stad – land relaties die bijdrage leveren aan ontwikkeling platteland
 3. Economische en sociale innovaties op het platteland
 4. Economische ontwikkeling, sociale cohesie en bevordering werkgelegenheid op het platteland
 5. Leefbaarheid

Tijdens de informatieavond wordt aan deelnemers gevraagd de input voor het programma te leveren, zodat we een goed beeld krijgen van de initiatieven die opgepakt kunnen worden.

Budget

verplichte verdeling:

 • EU (30%) : € 2,4 miljoen
 • Provincie/gemeenten (30%) : € 2,4 miljoen
 • Partners (40%) : € 3,2 miljoen (projectpartners)

Lokale Actie Groep

samenstelling: Publiek - privaat = N – N + 1

Voorstel 9 leden: 4 gemeentelijke bestuurders / 5 private leden (ondernemers / woningcooperatie / belangenorganisaties.)

LOS

 1. Voorlichting LEADER (12 november 2014)
 2. Voorbereiding LAG / schrijven LOS (juni t/m december 2014)
 3. Openstellings-besluit GS / Instellings-besluit selectiecomité (januari 2015)
 4. Indieningstermijn LOS (1 februari – 1 maart 2015)
 5. Beoordeling selectiecomité en RVO.nl (EU conformiteit) (1 maart – 1 mei 2015)
 6. Goedkeuring door Gedeputeerde Staten (1 juni 2015)

Laatst bijgewerkt op 15 oktober 2014.