Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving (AFLO)

Basis voor nieuwe AFLO is gelegd

Inhoud

Elke provincie heeft in principe een onafhankelijke adviescommissie die gevraagd en ongevraagd PS en GS adviseert over alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu, energie, water en bodem. In Drenthe is dit de AFLO; de adviescommissie voor de fysieke leefomgeving Drenthe. Tot en met 2011 bestond de AFLO uit bestuurders van gemeenten en waterschappen, en vertegenwoordigers van organisaties zoals de ANWB en de Natuur en Milieufederatie Drenthe; organisaties die middenin de maatschappij staan. Zij adviseerden vooral over door GS aangedragen onderwerpen, zoals de geluidskaart Drenthe, de Omgevingsvisie Drenthe en de bodemvisie Drenthe.

Herbezinning op rol en taak

De AFLO bestaat al sinds 2004. Hoogste tijd voor herbezinning! De afgelopen drie jaar hebben voorzitter en secretaris samen een begin gemaakt met het nieuw leven inblazen van de commissie. Dat heeft opgeleverd dat meer leden deelnamen aan de vergaderingen, dat er publiek op de vergaderingen afkwam (een unicum in de geschiedenis van de AFLO) en dat er naast de door GS gevraagde adviezen, ook ongevraagde adviezen werden gegeven, over onderwerpen die nu spelen, zoals krimp en biobased economy. Op onderdelen doet de werkwijze van de AFLO wat gekunsteld aan, zo is de ervaring. Het zou dan ook mooi zijn als er een andere vorm zou kunnen worden gekozen, die meer resultaat kan opleveren. Zo heeft men in Zuid-Holland bijvoorbeeld een adviescommissie met kennisvelden, in plaats van met belangenbehartigers. Hierdoor kunnen de leden echt los van hun organisaties - vrij van last en ruggespraak - adviseren.

Het XploreLab heeft de opdracht aangenomen om een nieuwe vorm te bedenken voor de AFLO. De werkgroep heeft een aantal gesprekken gevoerd met voorzitters en secretarissen van diverse andere commissies in het land. Ook hebben ze gesproken met een aantal vooraanstaande deskundigen. Ook de leden van de AFLO is om hun inbreng gevraagd, tenslotte zijn zij de ervaringsdeskundigen in het adviseren van het bestuur. Met de bouwstenen die zo verzameld zijn is een brainstorm over de AFLO nieuwe stijl gehouden. Aan het begin van dit traject was onduidelijk of de AFLO wel zou moeten blijven bestaan, maar aan het eind van het proces is een krachtig beeld gevormd van een moderne, slagvaardige commissie.

Het Xplorelab is nu bezig met een nieuwe opdracht: het werven van nieuwe leden, voorzitter en secretaris. Zij zijn op dit moment bezig profielen op te stellen voor de leden, voorzitter en secretaris. De planning is dat voor de zomer van 2013 de vernieuw(en)de AFLO Drenthe aan de slag gaat.

Laatst bijgewerkt op 19 april 2013.