Wanneer maait de provincie de bermen?

De provincie Drenthe maait sinds 2015 de bermen van de provinciale wegen en vaarwegen weer ecologisch. De provincie sluit daarmee aan bij het landelijk beleid om bij het maaien rekening te houden met beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden.

In juni worden alleen bermstroken van 1.50 meter breed (gemeten vanaf de rand van het wegdek) gemaaid. De bermbegroeiing blijft - buiten de 1.50 meter die in juni wordt gemaaid - tot september/oktober staan. In september/oktober worden de bermen van wegen en de taluds van viaducten, kanalen en watergangen helemaal gemaaid. De watergangen (sloten) worden dan ook geschoond. Rotondes en zichthoeken worden twee keer per jaar gemaaid.

In Drenthe was veel last van Jakobskruiskruid. Daarom is er afgestapt van ecologisch bermbeheer. In juni worden de bermen helemaal gemaaid en werd het maaisel afgevoerd. Zo kan het Jakobskruiskruid zich moeilijker verspreiden. Door later te maaien bestaat de kans dat het Jakobskruiskruid in de wegbermen weer toeneemt. Als het nodig is neemt de provincie maatregelen.

Maaien

Verkeersveiligheid

Op plaatsen waar de bermbegroeiing het zicht van het verkeer belemmert, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt, wordt altijd gemaaid. Parkeerplaatsen, sluisterreinen en aanlegplaatsen worden regelmatig gemaaid vanaf het moment dat het gras begint te groeien.

Wat gebeurt er met het bermmaaisel?

Het bermmaaisel wordt  verwerkt tot groengas. Het maaisel wordt op innovatieve wijze duurzaam verwerkt. De schatting is dat dit 150.000 m3 groengas per jaar oplevert.

Vergroenen van de eigen bedrijfsvoering vinden we belangrijk. De provincie wil hiermee een goed voorbeeld geven. We willen daarmee het Drentse bedrijfsleven stimuleren duurzaam te ondernemen. Daarom is een deel van het jaarlijkse vrijkomende maaisel beschikbaar voor ondernemers in Drenthe. Ze voeren andere innovatieve pilotprojecten uit waarbij maaisel wordt hergebruikt.

Laatst bijgewerkt op 26 oktober 2017.