Wanneer maait de provincie de bermen?

De provincie Drenthe maait sinds 2015 de bermen van de provinciale wegen en vaarwegen weer ecologisch. De provincie sluit daarmee aan bij het landelijk beleid om bij het maaien rekening te houden met beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden.

In juni worden alleen bermstroken van 1.50 meter breed (gemeten vanaf de rand van het wegdek) gemaaid. De bermbegroeiing blijft - buiten de 1.50 meter die in juni wordt gemaaid - tot september/oktober staan. In september/oktober worden de bermen van wegen en de taluds van viaducten, kanalen en watergangen helemaal gemaaid. De watergangen (sloten) worden dan ook geschoond. Rotondes en zichthoeken worden twee keer per jaar gemaaid.

In 2007 is afgestapt van ecologisch bermbeheer, omdat in Drenthe veel overlast was van Jakobskruiskruid. Daarom werden de bermen in juni helemaal gemaaid en werd het maaisel afgevoerd. Zo kon het Jakobskruiskruid zich moeilijker verspreiden. Door later te maaien bestaat de kans dat het Jakobskruiskruid in de wegbermen weer toeneemt. De provincie treft dan, indien nodig, maatregelen.

Maaien

Verkeersveiligheid

Op plaatsen waar de bermbegroeiing het zicht van het verkeer belemmert, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt, wordt altijd gemaaid. Parkeerplaatsen, sluisterreinen en aanlegplaatsen worden regelmatig gemaaid vanaf het moment dat het gras begint te groeien.

Wat gebeurt er met het bermmaaisel?

Tot 2015 werd het maaisel gecomposteerd. Het bermmaaisel wordt nu verwerkt tot groengas. Dat is de uitkomst van de aanbesteding van het maaibeheer, waarbij als eis werd gesteld dat het maaisel op innovatieve wijze duurzaam verwerkt moet worden. De schatting is dat dit 150.000 m3 groengas per jaar oplevert.

De provincie vindt het belangrijk om een goed voorbeeld te geven als het gaat om het vergroenen van de eigen bedrijfsvoering. Ze wil daarmee het Drentse bedrijfsleven stimuleren duurzaam te ondernemen. Daarom kan ook een deel van het jaarlijkse vrijkomende maaisel beschikbaar worden gehouden voor ondernemers in Drenthe, die andere innovatieve pilotprojecten uitvoeren waarbij maaisel wordt hergebruikt.

Laatst bijgewerkt op 19 juni 2017.