Aansluiting N366


De aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting van de provinciale wegen N391 (provincie Drenthe) en N366 (provincie Groningen) begint in september 2017. De nieuwe aansluiting vervangt de huidige rotonde.

Planning

De aannemer is in september 2017 aan de slag gegaan. De bouw duurt tot en met de zomer van 2018. Tijdens de bouwperiode zal de kruising enkele malen een korte periode afgesloten zijn. Daarover wordt tijdig informatie gegeven.

Op woensdag 13 september is een inloopavond gehouden in het dorpshuis De Vluchtweide in De Maten, waar belangstellenden kennis konden nemen van de uitvoering van de werkzaamheden en de omleidingen.

Op donderdag 28 september vindt het officiële startmoment voor de bouw van de aansluiting plaats, door de gedeputeerden Henk Brink (provincie Drenthe) en Fleur Gräper (provincie Groningen).

Ontwerp Knooppunt

Bij de aansluiting van de provinciale weg N391 op de N366 bij Ter Apel komt een nieuw verkeersknooppunt. Samen met de provincie Groningen en de gemeenten Emmen en Vlagtwedde is het ontwerp voor dit knooppunt uitgewerkt. Begin 2015 is dit ontwerp tijdens een informatieavond in buurthuis de Vluchtweide in De Maten aan belangstellenden getoond en toegelicht. Het ontwerp is daarna aangepast mede naar aanleiding van opmerkingen die toen zijn gemaakt. Omdat het nieuwe knooppunt in twee provincies en twee gemeenten ligt, moeten al deze overheden het plan goedkeuren. Het ontwerp heeft instemming gekregen van de provincie Groningen en de gemeenten Emmen en Vlagtwedde.

Situatieschetsen

impressie N366

impressie N366

Toepassing AEC-bodemassen

Bij de aanleg van de hellingen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde AEC-bodemas. Dit is een zwart, zandachtige materiaal. Het is restmateriaal afkomstig van de afvalverwerker Attero in Wijster. Eerst wordt een laag zand aangebracht, waarop de bodemas wordt gestort. Het geheel wordt afgedekt met folie.

Bodemas wordt vaker toegepast in de wegenbouw, zoals onlangs bij de aanleg van het viaduct in Roswinkel. De provincie heeft hiervoor gekozen om bij te dragen aan duurzaam bouwen: het recyclen van restmateriaal. Door bodemas toe te passen, er is geen zand nodig. Lees meer over de toepassing van AEC-bodemassen.

Onttrekking landbouwweg

De huidige landbouwweg (en de oversteek) bij de rotonde zal bij de reconstructie van de kruising vervallen. Uit verkeerstellingen blijkt dat er weinig van deze oversteek gebruik wordt gemaakt. Handhaven van de landbouwweg in de nieuwe situatie brengt veel kosten met zich mee. Vanwege het geringe gebruik en de hoge kosten, is besloten de landbouwweg ter hoogte van het nieuwe knooppunt te laten vervallen. Voor de onttrekking aan het openbaar verkeer volgen de gemeente Emmen en de gemeente Vlagtwedde elk een aparte procedure. Informatie hierover verloopt via de gemeenten.


N366 veilig - Vaart met veiligheid

n366 veilig

De provincie Groningen werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de provinciale weg N366.