N375 Duurzaam Veilig


Binnen het wegennetwerk van de provincie Drenthe en de gemeente De Wolden verzorgt de N375 de ontsluiting van het gebied tussen Pesse en Meppel richting de A28 en A32. In de Wegvisie N375 is door de provincie Drenthe aangegeven dat de N375 wordt ingericht conform de richtlijnen Duurzaam Veilig.

Duurzaam Veilig

Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. Binnen Duurzaam Veilig draait het om het voorkomen van ongevallen, oftewel preventie door een herkenbare weginrichting.

Binnen Duurzaam Veilig wordt onderscheid gemaakt naar 3 typen wegen: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. De N375 tussen Pesse en Meppel is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (80 km/u). De N375 is daarbij ook een calamiteitenroute bij incidenten op de A28 tussen Hoogeveen en Meppel.

Provinciale Wegvisie N375

In de Wegvisie N375 is door de provincie Drenthe aangegeven dat de N375 wordt ingericht conform de richtlijnen Duurzaam Veilig, een goede bereikbaarheid van het onderliggende gebied biedt en een veilige en betrouwbare verbinding met het hoofdwegennet waarborgt.

Uit analyse van de provincie Drenthe is gebleken dat op de N375 maatregelen nodig zijn om een duurzaam veilige weginrichting te bereiken. Hiervoor stelt de provincie Drenthe samen met de gemeente De Wolden een uitvoeringsprogramma op. De belangrijkste maatregelen hebben betrekking op het opheffen of duurzaam veilig inrichten van de gelijkvloerse oversteken op de N375, het veilig inrichten van de bermen en de verkeersonveilige situaties bij de parkeerplaatsen (tussen de rotonde Echtenseweg en rotonde Koekangerveldweg).

Een deel van de maatregelen (inrichting bermen) wordt meegenomen in de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden van de provincie. Voor de aanpak van de gelijkvloerse oversteken en de parkeerplaatsen wordt een proces met de omgeving doorlopen om eind 2017 tot een gedragen maatregelenpakket te komen.

Bekijk de Wegvisie N375 (pdf, 5.1 MB).