Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Reconstructie Norgervaart’


Provinciale Staten hebben op 29 september 2021 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Reconstructie Norgervaart (N373)’ vastgesteld. Vanaf 13 oktober 2021 bestaat de mogelijkheid om tegen dit besluit in beroep te gaan. Bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn loopt van 13 oktober 2021 tot en met 24 november 2021.

In een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) staat welke ruimtelijke ontwikkelingen op een bepaalde locatie wel of niet zijn toegestaan. Provinciale Staten neemt een besluit over een inpassingsplan. Een PIP is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente.

Kennisgeving vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan ‘Reconstructie Norgervaart (N373)’

Provinciale Staten van de provincie Drenthe maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het provinciaal inpassingsplan ‘Reconstructie Norgervaart (N373)’ is vastgesteld op 29 september 2021.

Voor een duidelijk overzicht van het plangebied, verwijzen wij u naar de de documenten op deze pagina. Directe aanleiding voor het opstellen van het provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373) is het initiatief om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van dit deel van de provinciale weg N373 gelegen tussen de Norgerbrug en Huis ter Heide te verbeteren.

Terinzagelegging

Het provinciaal inpassingsplan met bijlagen van ligt vanaf 13 oktober 2021 tot en met 24 november 2021 voor een ieder ter inzage bij de provincie Drenthe. Het provinciaal inpassingsplan ‘Reconstructie Norgervaart (N373)’ en de behorende stukken kunt u bekijken op deze pagina in de rechterkolom. De stukken kunt u ook bekijken in het provinciehuis in Assen (Westerbrink 1). Tot slot kunt het provinciaal inpassingsplan ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kunt u vinden via de plannaam ‘Reconstructie Norgervaart (N373)’ of het plannummer NL.IMRO.9922.IPN373NGHtH-VA01.

Beroep instellen

Met ingang van 13 oktober 2021 bestaat de gelegenheid om tegen dit vaststellingbesluit in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn loopt van 13 oktober 2021 tot en met 24 november 2021.

Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State draagt zorg voor het doorsturen van uw beroepsschrift naar de provincie Drenthe. Wie op tijd beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het vastgestelde provinciaal inpassingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het inpassingsplan uitgesteld totdat over het verzoek is beslist.

Voor het behandelen van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Dit zijn wettelijke voorgeschreven kosten. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via post@drenthe.nl of telefonisch via (0592) 36 55 55.


Documenten Provinciaal Inpassingsplan ‘Reconstructie Norgervaart (N373)

Provinciale Staten van de provincie Drenthe maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het provinciaal inpassingsplan ‘Reconstructie Norgervaart (N373)’ is vastgesteld op 29 september 2021.

Voor een duidelijk overzicht van het plangebied, verwijzen wij u naar de publicatie op onze website www.provincie.drenthe.nl/n373. Directe aanleiding voor het opstellen van het provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373) is het initiatief om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van dit deel van de provinciale weg N373 gelegen tussen de Norgerbrug en Huis ter Heide te verbeteren.