Reconstructie N373 Norgervaart (N373)


De provincie Drenthe wil de kruisingen langs de Norgervaart (N373) aanpassen. Het gaat om de kruising met de Koelenweg en de Domeinweg en de aansluiting op de N919 (richting Veenhuizen). Ook willen we de wegberm verbreden. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid van de N373 en vergroten we de leefbaarheid in Norgerbrug en Huis ter Heide.

Ontwerp provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373)

Periode terinzagelegging en zienswijzen voorbij

Van 10 april tot en met 21 mei 2019 was het ontwerp provinciaal inpassingsplan digitaal in te zien. Tijdens deze periode kon men een zienswijze indienen op het plan.

Waar gaat het over?

Een inpassingsplan is de provinciale variant van een bestemmingsplan. In het inpassingsplan leest u de details van de nieuwe situatie. In het geval van de N373 kunt u daarbij denken aan waar de weg precies komt te liggen, hoe breed deze is, hoe het wegprofiel eruitziet en onder welke voorwaarden de reconstructie kan worden uitgevoerd. In het plan komen ook andere aspecten aan bod, zoals ecologie, bodem, geluidhinder en luchtkwaliteit. Wat niet in het plan staat, is bijvoorbeeld bebording en maximumsnelheid. Dit wordt geregeld met een verkeersbesluit. Voor een duidelijk overzicht van het plangebied, bekijkt u onderstaande kaart.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit inpassingsplan kunt u contact opnemen met Foppe Koen van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of post@drenthe.nl.

Gescheiden rijstroken en bruggen

De oplossing bij de Koelenweg en de Domeinweg bestaat uit het verbreden van de weg en scheiden van de rijstroken waardoor fietsers in twee stappen kunnen oversteken via een middenberm. Ook is ter verbetering van de verkeersveiligheid de berm over het hele traject zodanig verbreed, dat het hekwerk langs N373 kan komen ter vervallen. Hierdoor is vanaf de brug beter zicht op het verkeer op de N373 en wordt het oprijden vanaf de brug richting het noorden ruimer.

Bij de Domeinweg wordt de bestaande dam vervangen door twee gescheiden bruggen: een voor gemotoriseerd verkeer en een voor fietsers.

Bij de Koelenweg wordt de bestaande brug vervangen door twee nieuwe bruggen, een voor fietsers en een voor gemotoriseerd verkeer.

Aansluiting N919 (Veenhuizen)

In het ontwerp voor de afslag naar de N919 is gekozen voor het handhaven van de bestaande vorm en voorrangsregeling. Het kruisingsvlak wordt iets verschoven waardoor met name het autoverkeer vanuit Veenhuizen beter zicht heeft op verkeer vanuit Norg. Voor de overstekende fietser zal de middengeleider worden verbreed zodat er veiliger, in twee keer, kan worden overgestoken (net als bij de Koelenweg en Domeinweg).

Definitief ontwerp afslag N919