Waar staan we nu?


De aanpak van de N34 en reconstructie van het verkeersplein Gieten kan mogelijk milieugevolgen hebben voor de Natura 2000 gebieden en is daarmee m.e.r. plichtig.In 2018 en 2019 zijn verschillende onderzoeken gedaan om te komen tot de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is de eerste stap binnen de m.e.r..De NRD beschrijft de onderzoeksopzet en benoemt welke alternatieven onderzocht worden. Op 16 december 2020 hebben Provinciale Staten de NRD en de Reactienota vastgesteld en opdracht verstrekt om voor 16 alternatieven de milieueffectrapportage uit te voeren.In deze vervolgfase wordt objectief in beeld gebracht wat de effecten van de 16 alternatieven zijn op het milieu en de omgeving. Bekijk de 16 alternatieven:Zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) - Provincie Drenthe