Inhoud project


In het collegeakkoord (2015-2019) van de provincie Drenthe is een onderzoek opgenomen naar de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen. Het gaat om verdubbeling van de N34 op het traject van Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-A37 en vanaf Emmen-West tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute).

Een verdubbeling van deze trajecten verbetert de doorstroming, draagt bij aan het versterken van de regionale economie en bevordert de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Voorbereidingen

De provincie is in 2015 gestart met de voorbereidingen. Grondeigenaren, plaatselijke belangen en omwonenden zijn eerst bij de plannen betrokken. Daarnaast zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. In januari werden de eerste schetsen gepresenteerd van beide tracés, het verkeersonderzoek, de eerste geluidsberekeningen en de planning. Tijdens een tweede ronde inloopbijeenkomsten in april presenteerde de provincie de voorlopige ontwerpen van de trajecten. De bestemmingsplan-procedure wordt momenteel voorbereid. Daarvoor zijn onderzoeken uitgevoerd naar o.a. geluid, verkeer, luchtkwaliteit, flora en fauna.

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen zijn in september vastgesteld door de gemeenteraden. Het zuidelijke tracé (Coevorden-Noord tot knooppunt Holsloot) is vastgesteld door de gemeenteraad van Coevorden en het bestemmingsplan voor het noordelijke deel tussen Emmen-West en de aansluiting op de N381 door de gemeenteraad van Emmen. De verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen is hierdoor een stap dichterbij.

Zienswijzen

Er zijn drie zienswijzen door burgers binnen gekomen op de ontwerpbestemmingsplannen. Het gaat hierbij vooral om bewoners die dicht bij de N34 wonen. De vastgestelde bestemmingsplannen liggen op dit moment ter inzage bij betreffende gemeenten voor een periode van zes weken. Tijdens deze periode kan een beroepsschrift ingediend worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de gemeenten.

Volgende stap: grondverwerving

Begin september is de provincie Drenthe gestart met het grondverwervingsproces (pdf, 221 kB). Grondeigenaren hebben een brief met informatiefolder ontvangen. De eerste gesprekken met alle grondeigenaren door een onafhankelijk taxateur zijn gevoerd. Om de benodigde grond tijdig te verwerven, wordt ook een onteigeningsprocedure opgestart. Lees meer over de stand van zaken rondom de grondverwerving.

Planning

De planning verloopt voorspoedig. De verwachting is dat eind 2018 de grondverwerving is afgerond en dat de werkzaamheden begin 2019 kunnen starten. Omwonenden, dorpsbelangen, plaatselijke belangen en wijkverenigingen worden op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces.