Zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)


In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 tussen Emmen en De Punt te verbeteren. Deze notitie heeft zes weken ter inzage gelegen.

De provincie Drenthe heeft tijdens de inspraakperiode (5 maart t/m 15 april 2020) 87 zienswijzen ontvangen. Ook heeft de provincie Drenthe adviezen van de Commissie MER en omliggende gemeenten en waterschappen ontvangen. Op dit moment zijn we druk bezig met het beoordelen van deze adviezen. Vervolgens voorzien we de adviezen en zienswijzen van een reactie en voegen we ze samen in een Reactienota. Deze zal in september gereed zijn. Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u na besluitvorming over de Reactienota in Provinciale Staten – nu voorzien in november 2020 – een persoonlijke reactie op uw zienswijze. Wanneer u een volledig inzicht wilt in de ingediende zienswijzen – ook wanneer u zelf geen zienswijze heeft ingediend – dan kunt u de Reactienota te zijner tijd raadplegen en/of downloaden.

De meest voorkomende thema’s in de zienswijzen zijn:

  • Pleidooi / motivatie voor één van de alternatieven uit de NRD
  • Pleidooi / motivatie voor onderzoek naar andere alternatieven zoals 80 km/h, fysieke rijbaanscheiding en inhaalverbod
  • Aandacht voor geluidsbelasting
  • Aandacht voor landschap en natuur
  • Nut en noodzaak (o.a. doorstroming versus verdubbeling)
  • Aandacht voor OV (vooral knooppunt Gieten)
  • Onderzoek meekoppelkansen
  • Aandacht voor stikstof en CO2 uitstoot
  • Aandacht voor samenvoegingen van 4 naar 2 rijstroken