Inhoud project


De provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de openbaar vervoerverbinding optimaliseren op de N34. De N34 is een drukke weg waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. Om te komen tot een goede oplossing voor deze problemen doen we de komende maanden onderzoek naar de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt en de aanpak van het verkeersplein Gieten. We gaan in gesprek met omwonenden, bedrijven, gemeenten en andere organisaties bij het oplossen van de knelpunten en de invulling van kansen. Dit helpt ons bij het in beeld krijgen op welke plekken de gedeeltelijke verdubbeling moet komen en wat de beste oplossing voor het verkeersplein Gieten is.

Startnotitie en Nota Reikwijdte en Detailniveau

Om de verkeersveiligheid én de doorstroming te verbeteren tussen Emmen en Groningen willen we de N34 aanpakken op zo’n manier dat ook het openbaar vervoer hiervan profiteert. In de startnotitie (pdf, 1.2 MB) staat de aanpak beschreven.

Een meerderheid van Provinciale Staten van Drenthe vindt dat het deels verdubbelen van de N34 de beste manier is om Emmen en Groningen beter met elkaar te verbinden.

Eind 2019 zijn de eerste onderzoeken afgerond en hebben we een Nota Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (ook wel afgekort tot NRD) staat uitgebreid beschreven welke specifieke milieueffecten die de verschillende alternatieven voor een gedeeltelijke verdubbeling met zich mee kan brengen in de m.e.r.-procedure onderzocht worden en met welke diepgang. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als geluid, natuur en veiligheid. Ook geven we aan waarom de spoorverbinding en andere routes zijn afgevallen? Ook de te volgen procedures worden in de notitie omschreven. Deze notitie is het uitgangspunt voor het opstellen van het milieueffectrapport.

Hoe nu verder?

 • Fase 1 - 2019: Initiatief
  • Ophalen van wensen, eisen en ideeën
  • Ook werken we alternatieven uit voor de gedeeltelijke verdubbeling en bedenken we mogelijke oplossingen voor het verkeersplein Gieten. Het resultaat is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze stellen Provinciale Staten eind 2020 vast
 • Fase 2 - 2020/2021: Verkenning inclusief project-MER
  • We verkennen de alternatieven uit de NRD. Deze stellen Provinciale Staten vast. Daarna volgt de ter inzagelegging van de NRD
  • Ook bepalen we de effecten van de alternatieven en stellen we een plan-MER op
  • Vaststelling voorkeursvariant in december 2021
 • Fase 3 - 2022: Inpassingsplan/projectbesluit inclusief project-MER
  • We werken de voorkeursvariant uit naar een Definitief Ontwerp
  • Provinciale Staten stellen het provinciaal inpassingsplan of -plannen en projectbesluit(en) vast in december 2022
 • Fase 4 - 2022/2024: Technische voorbereiding
  • We gaan aan de slag met de voorbereiding om het project te kunnen uitvoeren. (O.a. aanbesteding, grondverwerking etc.)
 • Fase 5 - 2024/2026: Uitvoering werkzaamheden
 • Fase 6 - vanaf 2026: Nazorg

Verbinding Emmen-Groningen

De verkeersdrukte blijft de komende decennia toenemen. In het kader van de verbinding Emmen Groningen is in 2017 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de spoorlijn Emmen-Stadskanaal en de verbetermogelijkheden van de N34. Hiervoor is een notitie ‘Verbinding Emmen (pdf, 1 MB)’ geschreven en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (pdf, 1.8 MB) (MKBA) uitgevoerd.

Notitie verbinding Emmen-Groningen

De notitie ‘Verbinding Emmen - Groningen (pdf, 1 MB)’, geeft antwoord op de vraag wat investeren in weg- en/of spoorinfrastructuur betekent. In ieder geval moeten het openbaar vervoer en autoverkeer elkaar versterken en toekomstbestendig zijn. Ook moet de oplossing zorgen voor een goede doorstroming, wat bijdraagt aan versterking van de regionale economie en het vergroten van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Een MKBA (pdf, 1.8 MB) probeert de positieve en negatieve effecten van een project op de welvaart van Nederland in te schatten. Waarbij het niet alleen om financiële kosten en baten gaat, maar ook om maatschappelijke effecten zoals effecten op geluidsoverlast of natuur. Op die wijze maakt een MKBA een vergelijk tussen de totaal verschillende oplossingsrichtingen mogelijk.

Conclusies

 • Een spoorverbinding verbetert de bereikbaarheid van (Zuidoost-)Drenthe en de grotere plaatsen, maar heeft beperkt invloed op de ontsluiting van het landelijk gebied.
 • Omdat het verkeer op de N34 toeneemt, is alleen het realiseren van een spoorverbinding onvoldoende om de wegproblemen op te lossen. Ook met een nieuwe spoorverbinding zal de doorstroming en verkeersveiligheid op de N34 verbeterd moeten worden.
 • De haalbaarheid van een spoorverbinding op Groningens grondgebied is onzeker en heeft een zeer lange doorlooptijd.
 • Verdubbelen van de N34 kan gefaseerd worden uitgevoerd en daarmee goed inspelen op de (innovatieve) ontwikkelingen in mobiliteit, waaronder verder optimaliseren van de huidige succesvolle busverbinding. Het spoor kan niet gefaseerd worden aangelegd.
 • Investeren in weginfrastructuur scoort (fors) beter dan investeren in spoorweginfrastructuur.
 • Het volledig verdubbelen van de N34 draagt het best bij aan regionale economische ontwikkelingen.
 • Bij de inrichting van dubbele rijbanen wordt een fysieke scheiding gerealiseerd en worden frontale aanrijdingen voorkomen. Bij het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 wordt voorkomen dat de doorstroming verder stagneert en er als gevolg van onveilig inhalen (bijna) ongevallen gebeuren. Kortom, de verkeersveiligheid wordt sterk verbeterd.