Geluid


Uit de verkeersonderzoeken blijkt dat de N34 drukker wordt. Het verkeer neemt toe. Dit gebeurt grotendeels door autonome ontwikkeling. Dat betekent dat het grootste deel van de toename van verkeer en geluid ook ontstaat als de N34 niet verdubbeld wordt. Wat de plannen voor de verdubbeling betekenen voor de geluidsbelasting lichten we hieronder toe.

Wat houdt de Wet Geluidhinder in?

De provincie Drenthe is gehouden aan de Wet Geluidhinder voor de aanpassing aan de N34. Om te bepalen of aan de Wet wordt voldaan, wordt een vergelijking gemaakt tussen de geluidsbelasting in het referentiejaar en de toekomstige geluidsbelasting na de fysieke reconstructie. Als referentiejaar geldt het jaar van reconstructie (2019). Maatgevend voor de toekomstige situatie is volgens de Wet het jaar tien jaar na het gereedkomen van de reconstructie (2030).

Vervolgens wordt gekeken naar de verwachte geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, scholen en gezondheidszorggebouwen. Wanneer het geluid toeneemt met minder dan 1,5 dB valt dit binnen de wettelijke kaders. Er zijn dan geen aanvullende maatregelen vereist.

Wat is de verwachting?

Uit de verkeersonderzoeken blijkt dat het verkeer en daarmee het geluid in de toekomst toeneemt. Dit is voor het grootste deel het gevolg van autonome groei en voor een klein deel het gevolg van de verdubbeling.

Door de toepassing van geluidreducerend asfalt over het gehele traject Coevorden-Noord tot Holsloot, blijft de toename van de geluidsbelasting binnen de wettelijke ruimte van < 1,5 dB. Voor drie woningen geldt een uitzondering, omdat het geluid daar boven de wettelijke norm  uitkomt. In die gevallen gaat de provincie in gesprek met de eigenaren om te bepalen welke maatregelen kunnen worden genomen.

Voor het traject Emmen-West tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute) hoeven geen maatregelen getroffen te worden. Ook na verdubbeling wordt de geluidsbelasting op dit traject niet hoger dan 48 dB en is er, volgens de Wet, geen sprake van geluidshinder.

Er komen dus, behalve aanleg van geluidreducerend asfalt, geen maatregelen?

Wettelijk gezien hoeven er, behalve de aanleg van geluidreducerend asfalt, geen maatregelen te worden getroffen met uitzondering voor de drie bovengenoemde woningen. Dat geldt zowel voor het geluid van de bestaande N34 als voorde toekomstige verdubbelde N34.

Uiteraard is geluid wel een aandachtspunt, omdat het gaat om uw leefomgeving. Dat speelt bijvoorbeeld bij de kern Dalen. De verdubbeling wordt daarom aan de westelijke zijde gerealiseerd. Door verplaatsing van de wegas, gaat de helft van het verkeer - de geluidsbron - verder van de kern rijden.

Uiteindelijk zijn de wettelijke normen ons uitgangspunt en worden er geen aanvullende maatregelen genomen, als dat niet vereist is. We doen dat zodat omwonenden van onze provinciale wegen allemaal hetzelfde mogen en kunnen verwachten van de provincie.