Onderzoeken t.b.v. bestemmingsplannen


Ruimtelijke plannen zijn bij uitstek integrale plannen. Alle belangen dienen er in te worden afgewogen om te komen tot een (her)ontwikkeling van een gebied of plek. Deze afweging moet zorgvuldig gebeuren. Dit vraagt om vooronderzoek. Onderzoek op het terrein van geluid, milieu, natuur, cultuurhistorie en water. Met deze onderzoeken worden belemmeringen in beeld gebracht. Deze zullen moeten worden opgelost voor het plan kan worden uitgevoerd. Aan de andere kant leveren deze onderzoeken ook kansen op om tot een beter plan te komen. Een beter leefbaar plan of een beter ruimtelijk ingepast plan.

Het is de taak van het ruimtelijk plan om de resultaten van de vooronderzoeken helder te beschrijven en de belemmeringen en keuzen in beeld te brengen. Het is vervolgens aan het (gemeentelijk of provinciaal) bestuur om deze keuzen te maken.