Gedeeltelijke verdubbeling N34


Verbinding Emmen-Groningen

De verkeersdrukte blijft de komende decennia toenemen. In het kader van de corridor Emmen Groningen is de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de spoorlijn Emmen-Stadskanaal en de verbetermogelijkheden van de N34. Hiervoor is een notitie ‘Verbinding Emmen - (pdf, 1 MB) Groningen (pdf, 1 MB)’ geschreven en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (pdf, 1.8 MB) (MKBA) uitgevoerd.

Notitie verbinding Emmen-Groningen

De notitie die in 2017 opgesteld is ‘Verbinding Emmen - Groningen (pdf, 1 MB)’, geeft antwoord op de vraag wat investeren in weg- en/of spoorinfrastructuur betekent. In ieder geval moeten het openbaar vervoer en autoverkeer elkaar versterken en toekomstbestendig zijn. Ook moet de oplossing zorgen voor een goede doorstroming, wat bijdraagt aan versterking van de regionale economie en het vergroten van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Een MKBA (pdf, 1.8 MB) (2017) probeert de positieve en negatieve effecten van een project op de welvaart van Nederland in te schatten. Waarbij het niet alleen om financiële kosten en baten gaat, maar ook om maatschappelijke effecten zoals effecten op geluidsoverlast of natuur. Op die wijze maakt een MKBA een vergelijk tussen de totaal verschillende oplossingsrichtingen mogelijk.

Conclusies

  • Een spoorverbinding verbetert de bereikbaarheid van (Zuidoost-)Drenthe en de grotere plaatsen, maar heeft beperkt invloed op de ontsluiting van het landelijk gebied.
  • Omdat het verkeer op de N34 toeneemt, is alleen het realiseren van een spoorverbinding onvoldoende om de wegproblemen op te lossen. Ook met een nieuwe spoorverbinding zal de doorstroming en verkeersveiligheid op de N34 verbeterd moeten worden.
  • De haalbaarheid van een spoorverbinding op Groningens grondgebied is onzeker en heeft een zeer lange doorlooptijd.
  • Verdubbelen van de N34 kan gefaseerd worden uitgevoerd en daarmee goed inspelen op de (innovatieve) ontwikkelingen in mobiliteit, waaronder verder optimaliseren van de huidige succesvolle busverbinding. Het spoor kan niet gefaseerd worden aangelegd.
  • Investeren in weginfrastructuur scoort (fors) beter dan investeren in spoorweginfrastructuur.
  • Het volledig verdubbelen van de N34 draagt het best bij aan regionale economische ontwikkelingen.
  • Bij de inrichting van dubbele rijbanen wordt een fysieke scheiding gerealiseerd en worden frontale aanrijdingen voorkomen. Bij het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 wordt voorkomen dat de doorstroming verder stagneert en er als gevolg van onveilig inhalen (bijna) ongevallen gebeuren. Kortom, de verkeersveiligheid wordt sterk verbeterd.

Een meerderheid van Provinciale Staten van Drenthe vindt dat het deels verdubbelen van de N34 de beste manier is om Emmen en Groningen beter met elkaar te verbinden.

Hoe verder?

Om de verkeersveiligheid én de doorstroming te verbeteren tussen Emmen en Groningen willen we de N34 aanpakken op zo’n manier dat ook het openbaar vervoer hiervan profiteert. De voorbereiding om te komen tot planontwikkeling hiervoor is gestart. In de startnotitie (pdf, 1.2 MB) staat de aanpak beschreven. Naar verwachting zijn eind 2019 de eerste verkenningen afgerond. Uiteraard betrekken we de omgeving, weggebruikers en de gemeenten hierbij.


Achtergrond

In juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten besloten om een verkenning te starten naar een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt.