Zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)


In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 tussen Emmen en De Punt te verbeteren en de aanpak van verkeersplein Gieten.

De provincie Drenthe ontving tijdens de inspraakperiode van 5 maart t/m 15 april 2020 in totaal 86 zienswijzen. Daarnaast ontving de provincie adviezen van de Commissie MER, omliggende gemeenten en waterschappen. De adviezen en zienswijzen zijn opgenomen en voorzien van een reactie in de Reactienota NRD.

De meest voorkomende thema’s in de zienswijzen zijn:

  • Pleidooi / motivatie voor één van de alternatieven uit de NRD
  • Pleidooi / motivatie voor onderzoek naar andere alternatieven zoals 80 km/h, fysieke rijbaanscheiding en inhaalverbod
  • Aandacht voor geluidsbelasting
  • Aandacht voor landschap en natuur
  • Nut en noodzaak (o.a. doorstroming versus verdubbeling)
  • Aandacht voor OV (vooral knooppunt Gieten)
  • Onderzoek meekoppelkansen
  • Aandacht voor stikstof en CO2 uitstoot
  • Aandacht voor samenvoegingen van 4 naar 2 rijstroken

Besluitvorming
Naast de reguliere inspreekmomenten vond er op 25 november 2020 op initiatief van Provinciale Staten een digitale insprekersavond over de N34 plaats. In totaal maakten 21 belanghebbenden gebruik van deze mogelijkheid.

Op 16 december 2020 stelden Provinciale Staten de NRD, de Reactienota NRD en alle bijbehorende bijlagen vast. Tegen het besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Met de vaststelling is geen onomkeerbaar besluit genomen over het al dan niet gedeeltelijk verdubbelen van de N34. Alle opties liggen in principe nog open.

Op basis van dit besluit wordt de milieueffectrapportage uitgevoerd. Dit betekent dat er in de mer-studie in totaal 16 alternatieven onderzocht worden:

Reeds benoemd in de NRD:
1. autonome situatie;
2. fly-over gecombineerd met één traject verdubbelen;
3. fly-over gecombineerd met twee trajecten verdubbelen;
4. fly-over gecombineerd met drie trajecten verdubbelen;
5. fly-over gecombineerd met vier trajecten verdubbelen;
6. verschoven fly-over met één traject verdubbelen;
7. verschoven fly-over met twee trajecten verdubbelen;
8. verschoven fly-over met drie trajecten verdubbelen;
9. klaverblad gecombineerd met één traject verdubbelen;
10. klaverblad gecombineerd met twee trajecten verdubbelen;

Naar aanleiding van de zienswijzen, de reacties van het bevoegd gezag en het advies van de Commissie m.e.r. zijn daar in de Reactienota aan toegevoegd:
11. gehele verdubbeling N34
12. Volledig inhaalverbod N34
13. 2x1

Daarnaast hebben de Staten drie extra alternatieven toegevoegd:
14. fly-over zonder verdubbelingen
15. verschoven fly-over zonder verdubbelingen
16. klaverblad zonder verdubbelingen

Vervolg proces
Bij deze MER-onderzoeken betrekken we uiteraard weer de kennis van de omgeving en belanghebbenden. Hoe we dit omgevingsproces exact vormgeven, is nu nog niet bekend. Te zijner tijd zullen we dit bekend maken via de informatiekanalen. Ook dan stellen we de inbreng van belanghebbenden op prijs.

Op basis van de MER-onderzoeken verwachten we medio 2022 een voorkeursvariant vast te stellen. Uiteraard informeren we  belanghebbenden over deze bestuurlijke voorkeursvariant en de mogelijkheden om daar uw mening over te geven. Deze voorkeursvariant wordt vervolgens uitgewerkt in een ruimtelijk besluit. Waarschijnlijk zal dit een projectbesluit zijn. Tegen dat besluit staat wel bezwaar en beroep open. Dat zal naar verwachting in 2024 zijn.