Wat is een m.e.r.?


Een m.e.r. staat voor milieueffectrapportage. Dit is een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van ruimtelijke plannen op de (leef)omgeving. De m.e.r. is bedoeld om bij de voorbereiding van het projectbesluit de verwachte milieueffecten, die van belang zijn voor de besluitvorming, in beeld te brengen. Een MER-onderzoek is wettelijk verplicht voor projecten met een bepaalde omvang of impact en dient als input voor de uiteindelijke besluitvorming. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. Het geeft een objectief beeld op de aspecten: natuur, verkeer, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, verkeersveiligheid, bodem (opbouw, grondwater en vervuiling), landschap, cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden (zoals de ligging van de Hondsrug).