Hoe zit het met de PAS voor dit project?


De Raad van State heeft een uitspraak gedaan dat de PAS (Programma Aanpak Stikstofdepositie) in de huidige vorm niet gebruikt kan worden voor het nemen van besluiten. De overheid werkt op dit moment aan een nieuwe werkwijze stikstof. In de initiatieffase, waarin dit project zit, is het nog niet nodig om een projectspecifieke onderbouwing op te stellen dat aantoont dat er wel of geen sprake is van significante effecten op nabij gelegen natuurgebieden en welke maatregelen moeten worden genomen. Dit onderzoek komt in de m.e.r.-procedure aan de orde. Daarom heeft de uitspraak vooralsnog geen gevolgen voor de planning van dit project.