Inhoud project


De provincie Drenthe wil op de N34 de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de verbinding voor het openbaar vervoer optimaliseren. Om tot goede oplossingen te komen doen we onderzoek naar een gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De Punt en de aanpak van verkeersplein Gieten. In de initiatieffase, die is afgerond in december 2020, gingen we in gesprek met omwonenden, bedrijven, gemeenten en organisaties. Deze gesprekken hebben ons inzicht gegeven wat de knelpunten zijn en de beste oplossingen daarvoor. Lees welke stappen zijn gezet.

Verbinding Emmen-Groningen

De verkeersdrukte blijft de komende decennia toenemen. In het kader van de verbinding Emmen Groningen is in 2017 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de spoorlijn Emmen-Stadskanaal en de verbetermogelijkheden van de N34. Hiervoor is een notitie ‘Verbinding Emmen (pdf, 1 MB)’ geschreven en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (pdf, 1.8 MB) (MKBA) uitgevoerd.

Notitie verbinding Emmen-Groningen

De notitie ‘Verbinding Emmen - Groningen (pdf, 1 MB)’, geeft antwoord op de vraag wat investeren in weg- en/of spoorinfrastructuur betekent. In ieder geval moeten het openbaar vervoer en autoverkeer elkaar versterken en toekomstbestendig zijn. Ook moet de oplossing zorgen voor een goede doorstroming, wat bijdraagt aan versterking van de regionale economie en het vergroten van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Om één en ander inzichtelijk te maken is een kosten-batenanalyse uitgevoerd.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Een MKBA (pdf, 1.8 MB) maakt een inschatting van de positieve en negatieve effecten van een project op de welvaart van Nederland. Waarbij het niet alleen om financiële kosten en baten gaat, maar ook om maatschappelijke effecten zoals effecten op geluidoverlast of natuur. Op die wijze maakt een MKBA een vergelijk tussen de totaal verschillende oplossingsrichtingen mogelijk.

Conclusies

  • Een spoorverbinding verbetert de bereikbaarheid van (Zuidoost-)Drenthe en de grotere plaatsen, maar heeft beperkt invloed op de ontsluiting van het landelijk gebied.
  • Omdat het verkeer op de N34 toeneemt, is alleen het realiseren van een spoorverbinding onvoldoende om de wegproblemen op te lossen. Ook met een nieuwe spoorverbinding zal de doorstroming en verkeersveiligheid op de N34 verbeterd moeten worden.
  • De haalbaarheid van een spoorverbinding op Groningens grondgebied is onzeker en heeft een zeer lange doorlooptijd.
  • Verdubbelen van de N34 kan gefaseerd worden uitgevoerd en daarmee goed inspelen op de (innovatieve) ontwikkelingen in mobiliteit, waaronder verder optimaliseren van de huidige succesvolle busverbinding. Het spoor kan niet gefaseerd worden aangelegd.
  • Investeren in weginfrastructuur scoort (fors) beter dan investeren in spoorweginfrastructuur.
  • Het volledig verdubbelen van de N34 draagt het best bij aan regionale economische ontwikkelingen.
  • Bij de inrichting van dubbele rijbanen wordt een fysieke scheiding gerealiseerd en worden frontale aanrijdingen voorkomen. Bij het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 wordt voorkomen dat de doorstroming verder stagneert en er als gevolg van onveilig inhalen (bijna) ongevallen gebeuren. Kortom, de verkeersveiligheid wordt sterk verbeterd.

Op basis van deze conclusies heeft de Provinciale Staten opdracht gegeven voor de startnotitie.

Startnotitie

Een meerderheid van Provinciale Staten van Drenthe vindt dat het deels verdubbelen van de N34 de beste oplossing is om Emmen en Groningen beter met elkaar te verbinden. In de startnotitie (pdf, 1.2 MB) staat de aanpak beschreven.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Eind 2019 zijn de eerste onderzoeken afgerond en is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In de NRD staat uitgebreid beschreven hoe we zijn gekomen tot nader te onderzoeken alternatieven. De provincie ontving tijdens de inspraakperiode van 5 maart tot 15 april 2020 in totaal 87 zienswijzen. Op 16 december 2020 stelden Provinciale Staten de NRD, de Reactienota NRD en alle bijbehorende bijlagen vast. Op basis van dit besluit volgt nu het MER-onderzoek. Het gaat daarbij onder meer om de impact door geluid, op de natuur en de veiligheid. De NRD is het uitgangspunt voor het opstellen van het milieueffectrapport. Daarnaast worden de vervolg procedures ook in de NRD omschreven. Meer over de zienswijzen.

Planning

Klik hier voor de actuele planning.