Uitspraak Raad van State bestemmingsplan verdubbeling N34 Coevorden

Woensdag 27 december 2017 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan over het bestemmingsplan verdubbeling N34 Coevorden en de bijbehorende verhoogde geluidsbelasting in de (woon)omgeving. De RvS vindt dat de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe aanvullend geluidonderzoek moeten doen naar een tweetal woningen en hun leefomgeving naast de N34 in Dalen.

Tijdens de zitting van 14 juni 2017 zijn de drie ingediende bezwaren op het bestemmingsplan en de twee bezwaren op de verhoogde geluidsbelasting uitgebreid behandeld. Uiteindelijk heeft de RvS beoordeeld dat de gemeente en de provincie voor het overgrote deel juist gehandeld hebben. Zo verwerpt zij een groot aantal bezwaren als het gaat om nut- en noodzaak, privacy en verlies van uitzicht.

Geluid

De RvS erkent dat gemeente en provincie ook met betrekking tot het onderdeel geluid volgens de wet geluidhinder correct gehandeld hebben. Er is naar de gevelbelasting van de betreffende woningen gekeken. Om een afweging te kunnen maken voor goede ruimtelijke ordening moet volgens de RvS verder gekeken worden dan alleen naar de wet geluidhinder en de gevelwaarde. Ook de gevolgen van de wegverdubbeling voor woon- en leefklimaat in de tuinen, het tuinhuisje en de hondenfokkerij van de betreffende Dalenaren moet worden meegewogen. Hiervoor dient een nadere motivering te worden aangeleverd.

Aanvullend onderzoek

Om de gevolgen van de verdubbeling voor de leefomgeving in kaart te brengen, doen de gemeente en provincie aanvullend onderzoek naar bovenstaande aspecten en eventuele aanvullende maatregelen. Dit moet binnen 13 weken afgerond zijn. Vervolgens volgt de einduitspraak van de RvS.