Toelichting werkwijze maaien bermen

Weggebruikers en omwonenden willen we graag informeren over de werkzaamheden en de eventuele hinder hiervan. Hieronder volgt een opsomming van de werkzaamheden.

  • Van 1 juni t/m 30 juni worden stroken van 1,50 meter en zichthoeken gemaaid langs wegen en fietspaden. Hiervoor wordt tijdelijk een rijstrook onttrokken aan het wegverkeer. Door één werkgang toe te passen met zo min mogelijk werkvoertuigen is de verkeershinder minimaal.
  • Van 1 september t/m 31 oktober wordt de volledige berm gemaaid en de sloten worden gemaaid en geschoond. Deze werkzaamheden zullen volledig vanuit de berm en in één werkgang worden uitgevoerd, zodat er voor de weggebruiker weinig tot geen hinder is.
  • Voor de overige reguliere werkzaamheden zoals gazon maaien, hagen knippen, onkruidbeheersing en waterlot verwijderen kiezen we per locatie voor een passende verkeersmaatregel. Op drukke wegen voeren we de werkzaamheden buiten de spitstijden uit. Hierdoor ondervindt het dagelijkse forensenverkeer minimale hinder.

Heeft u vragen rondom het maaien kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe: (0592) 36 55 55.

Wij hopen u als weggebruiker of aanwonende op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. We gaan ervan uit dat u weinig overlast zult ondervinden van de genoemde werkzaamheden.