Ontwikkelingen doorfietsroute Vriezerbrug en omgeving


Voor het deeltraject Vriezerbrug is een variantenstudie uitgevoerd. Hierin zijn verschillende varianten onderzocht. Ook de inbreng vanuit de omgeving is daarin meegenomen. De voorkeursvariant gaat uit naar de oostelijke kanaalvariant met een fietstunnel ter hoogte van de provinciale weg N386. Het rijk heeft daarvoor een subsidie toegekend.

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 22 juni 2021 ingestemd met de voorkeursvariant voor het tracé ter hoogte van Vries. In het najaar wordt aan Provinciale Staten gevraagd het aanvullende krediet ter beschikking te stellen. Vervolgens kan voor dit deel van de doorfietsroute de planuitwerking plaatsvinden. De inbreng van belanghebbenden uit de omgeving wordt daarin meegenomen. Ook worden dan benodigde procedures opgestart, zoals de omgevingsvergunning, verkeersbesluiten en mogelijk planologische wijzigingen.

De verwachting is dat de aanleg eind 2022 of begin 2023 kan starten.