Ontwikkelingen doorfietsroute Vriezerbrug en omgeving


Voor het deeltraject Vriezerbrug is een variantenstudie uitgevoerd waarin verschillende varianten zijn onderzocht. Ook de inbreng vanuit de omgeving is daarin meegenomen. De voorkeursvariant gaat uit naar de oostelijke kanaalvariant met een fietstunnel ter hoogte van de provinciale weg N386. Dit is de meest directe en veilige oplossing voor fietsers. Het rijk heeft daarvoor een subsidie toegekend.

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 22 juni 2021 ingestemd met de voorkeursvariant voor het tracé ter hoogte van Vries. Provinciale Staten deed dit op 10 november 2021 en heeft akkoord gegeven voor het benodigde aanvullende krediet. De komende periode werkt de provincie samen met de gemeente Tynaarlo aan de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging. Voor deze wijziging zijn de komende periode onderzoeken nodig, zoals voor flora & fauna, bodem, water en archeologie.

Impressie van de fietstunnel vanaf de Vriezerbrug

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Begin volgend jaar (2022) gaan we in gesprek met omwonenden en belanghebbenden. Wij peilen dan hoe de omgeving kijkt naar het ontwerp bestemmingsplan. In het voorjaar volgt een inloopbijeenkomst voor belangstellenden die de plannen en procedures willen inzien. In de zomer van 2022 verwachten we het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. De gemeente Tynaarlo voert deze procedure uit. Mensen kunnen een zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan.

De verwachting is dat de aanleg in 2024 kan starten.