Ontwikkelingen doorfietsroute gemeente Tynaarlo


De route in Tynaarlo is opgedeeld in 4 deelprojecten:

  1. Het herinrichten als fietsstraat, het aanbrengen van rood asfalt om de positie van de fietsers te versterken, van de tracédelen:
    1. Vrieserweg – Taarlosebrug, samen met de gemeente Assen
    2. Meerweg (Vriezerbrug) – sluis De Punt
  2. Verharden zandpad op het tracédeel Taarlosebrug – Onlandweg is inmiddels gereed.
  3. Bepalen voorkeursvariant tracédeel bij Vriezerbrug, tussen de Onlandweg en Sluisweg. Alle varianten uit de Verkenning werken we nader uit. Het doel is om in 2020 te komen tot een voorkeursvariant.
  4. Bepalen voorkeursvariant tracédeel sluis De Punt – brug Witte Molen. We streven ernaar om in het voorjaar van 2020 te komen tot een keuze voor een voorkeursvariant. Omdat een deel van dit traject op grondgebied van de gemeente Groningen ligt, doen we dit samen met de gemeente Groningen en de provincie Groningen.

Besluitvorming doorfietsroute door gemeente Tynaarlo

Het college van B&W van de gemeente Tynaarlo stemde 27 november 2018 in met de plannen van de provincies Drenthe en Groningen voor de aanleg van de doorfietsroute tussen Assen en Groningen. De gemeente verleent planologisch medewerking aan de plannen voor het Tynaarlose deel van het traject. Daarnaast gaat ze een actieve rol innemen in het communicatietraject. De gemeenteraad heeft op 11 juni 2019 ingestemd met het beschikbaar stellen van het krediet voor het aanleggen van een fietsstraat in Tynaarlo. Informatie op de website van de gemeente Tynaarlo