Provinciale Staten stellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Reactienota vast


Provinciale Staten hebben op 16 december 2020 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de Reactienota NRD en alle bijbehorende bijlagen vastgesteld voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 (Emmen – De Punt). Op basis van dit besluit wordt opdracht gegeven om de milieueffectrapportage te gaan uitvoeren en deze uit te breiden met drie extra alternatieven.

Concreet betekent dit dat de drie alternatieven uit de NRD voor het knooppunt Gieten zowel met als zonder verdubbeling van de N34 worden onderzocht. Tegen dit besluit is geen beroep of bezwaar mogelijk. Alle ingebrachte zienswijzen zijn zorgvuldig gelezen en beantwoord in de Reactienota NRD. In deze reactienota zijn de zienswijzen anoniem verwerkt. De indieners worden met een brief in week 51/52 van 2020 geïnformeerd hierover (dit kan door de drukte bij de post pas in de loop van week 52 binnen komen).

Volgende fase

In de volgende fase wordt de milieueffectrapportage uitgevoerd. Dit betekent concreet dat de uitgewerkte alternatieven worden beoordeeld volgens de kaders uit de NRD, Reactienota NRD en het Statenbesluit. Dit moet in 2022 leiden tot een bestuurlijk voorkeursalternatief. Ook in deze fase betrekken we de omgeving. Op welke wijze en wanneer, daarover volgt voorjaar 2021 meer informatie.