Participatieproces aanpak verkeersplein Gieten en N34 Annen-Gasselte


We vinden het als provincie belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden een kans krijgen om mee te denken. In 2023 en begin 2024 werken we in 3 stappen aan een verkeersvoorstel, ook bekend als het Voorkeursalternatief, waarin de belangen van de omgeving zijn meegenomen.

We organiseren inloopbijeenkomsten zodat u kunt meedenken en meepraten. Daarnaast denken vertegenwoordigers van belangenorganisaties (waaronder dorpsbelangen) mee in de focusgroep verkeersplein Gieten. Met direct aanwonenden gaan we in gesprek over wat voor hen belangrijk is. In onderstaand overzicht leest u op welke manier u kunt meedenken en meepraten.

Eerst onderzoeken we met de focusgroep waar het begin- en eindpunt van de wegaanpassingen komt te liggen. Daarnaast halen we de kenmerken op in het gebied die van invloed kunnen zijn op het ontwerp. U kunt daarover uw mening geven op een inloopbijeenkomst.

De vier verkeersoplossingen werken we met de focusgroep uit in schetsontwerpen. Vervolgens toetsen we in deze ontwerpen wat de effecten zijn op het milieu en de leefomgeving. De ontwerpen leggen we aan u voor op een inloopbijeenkomst, u kunt daarover uw mening geven.

Gedeputeerde Staten besluiten op basis van de uitkomsten van het MER, de  inpassingsvisie, de inbreng van belanghebbenden in het participatietraject en een kostenberekening wat het voorkeursalternatief is.

Het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt tot een ontwerpprojectbesluit. Dit ontwerpprojectbesluit wordt door GS samen met het MER ter inzage gelegd. Eenieder heeft de gelegenheid een zienswijze in te dienen tegen dit ontwerp en het MER. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt wordt het projectbesluit vastgesteld door GS waarna beroep mogelijk is bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.