Fly-over 2x1 en 2x2


Fly-over 2x1: rijbaanscheiding door een vangrail zonder verdubbeling

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

De bevindingen zijn:

Verkeer:

 • draagt in beperkte mate bij aan verbeteren van de verkeersveiligheid, op het overige deeltraject tussen Emmen – de Punt kunnen nog steeds frontale ongevallen plaatsvinden
 • draagt in sterke mate bij aan het verbeteren van de doorstroming
 • draagt bij aan betrouwbare reistijden van het openbaar vervoer op de N34
 • een mogelijk effect is dat het aantrekkelijker is om voor de auto te kiezen in plaats van het openbaar vervoer

Geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid:

 • lichte toename van het aantal (ernstig) geluidgehinderden in met name Dit effect is dermate gering dat het neutraal is beoordeeld
 • luchtkwaliteit: zeer geringe Er zijn geen overschrijdingen van grenswaarden: neutraal beoordeeld
 • externe veiligheid (dit zijn mogelijke risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen); geen significante effecten

Bodem en water:

 • licht positief effect op bodem door mogelijkheid tot saneren (kleine) verontreinigingen
 • negatief effect op waterhuishouding, oppervlaktewaterkwantiteit en -kwaliteit

Natuur:

 • sterk negatieve effecten op omliggende Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie
 • sterk negatief effect op barrièrewerking doordat de openingen, al gevolg van kap van bomen struiken, tussen NNN* gebieden groter wordt. Daarnaast sterk negatief effect door licht- en optische verstoring van het NNN
 • tast de functionele structuren (bomen en bosschages) van beschermde soorten aan

Ruimtelijke kwaliteit:

 • de effecten op de aardkundige en archeologische waarden zijn aanvaardbaar De randzone van de pingo (Gietsenveentje) wordt niet aangetast
 • licht negatief effect door gering benodigde landbouwgronden

Fly-over met 2x2: verdubbeling tussen Annerweg en Gasselte (6 km)

Klik op de foto voor een grote versie