Aanpak N34 verkeersplein Gieten


De provincie Drenthe wil de doorstroming bij verkeers- plein Gieten en de verkeersveiligheid op de N34 verbeteren, met een betere verbinding voor het openbaar vervoer. Er zijn ontwerpen gemaakt van vier oplossingen (alternatieven) en deze zijn getoetst op de effecten in het milieueffect- rapport (MER).

Wat is een MER en wat is onderzocht?

Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen in beeld van een project voordat er een besluit over is genomen. De provincie betrekt de MER bij het besluit over het voorkeursalternatief. In de MER zijn de vier alternatieven beoordeeld op hoe ze bijdragen aan het verbeteren van de doorstroming, verkeersveiligheid en een goede verbinding voor het openbaar vervoer. Daarnaast is getoetst wat het effect is op het woon- en leefmilieu (waaronder het effect op geluid en luchtkwaliteit), bodem en water, natuur, ruimtelijke kwaliteit en landbouw.

De vier alternatieven zijn:

Welke procedure wordt gevolgd

De afgelopen jaren is samen met inwoners van de gemeente Aa en Hunze, bedrijven en maatschappelijke organisaties, samengewerkt om de belangen in de omgeving mee te nemen in de uitwerking het project. Komende zomer worden de opbrengsten van de gesprekken met de omgeving meegenomen in de notitie ‘Keuze Voorkeursalternatief’.

Vaststelling voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten (GS) op basis van MER, inpassingsvisie, een kostenraming en de opbrengsten van het partici- patietraject.

Het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt in een ontwerp-projectbesluit. Gedeputeerde Staten besluiten het ontwerp-projectbesluit samen met het milieueffectrapport ter inzage te leggen. De commissie m.e.r. geeft advies over het milieu- effectrapport.

Zienswijze: Iedereen kan een zienswijze indienen op het ontwerp-projectbesluit.

De zienswijzen op het ontwerp-projectbesluit en het advies van de commissie m.e.r. worden beoordeeld. Op basis hiervan wordt bekeken of het projectbesluit moet worden aangepast.

Daarna wordt het projectbesluit vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Beroep: tegen het vastgestelde projectbesluit door GS is beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contractvoorbereiding en aanbesteding: 2028

Realisatie: 2029/2030

Voorlopige conclusies

 • Alle vier alternatieven zijn een oplossing voor het verbeteren van de doorstroming bij Gieten, waarbij een verdubbeling meer comfort voor de weggebruiker
 • Alle vier alternatieven zijn een oplossing voor betrouwbare reistijden van het openbaar
 • Alle vier alternatieven dragen in beperkte mate bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, omdat alleen bij Gieten sprake is van een rijbaanscheiding door een vangrail. Op het overige deel van de N34 kunnen nog steeds frontale ongevallen voorkomen als gevolg van het ontbreken van fysieke rijbaanscheiding.
 • Het ruimtebeslag van een fly-over met en zonder verdubbe- ling is hetzelfde. Dat komt omdat een fly-over zonder verdubbeling ‘toekomstbestendig’ wordt gebouwd (met een vangrail) en zodoende is voorbereid op een mogelijk toekomstige verdubbeling
 • Het ruimtebeslag van de vier alternatieven heeft effect op ruimtelijke waarden en functies zoals natuur, landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie en Het effect van de verschoven fly-op de ruimte- lijke waarden en functies is groter dan die van de fly-over.
 • De toename van het aantal woningen dat hinder onder- vindt van het verkeersgeluid door de verschoven fly-over of de fly-over is nagenoeg vergelijkbaar. Alleen de locatie Eext of Gieten verschilt.
 • De verschoven fly-over zorgt voor een doorsnijding in het De impact op het landschap, cultuurhistorie, dwarsverbindingen en landbouw is daarom groter. Daar- naast schaadt de verschoven fly-over de aardkundige- en archeologische waarden van het Gietsenveentje.
 • Een verschoven fly-over biedt geen meerwaarde ten opzichte van de fly-over.

Er zijn drie (referentie)alternatieven onderzocht voor het deel tussen Emmen en De Punt:

 • Volledige verdubbeling (2x2)
 • Rijbaanscheiding door een vangrail (2x1)
 • Volledig inhaalverbod (doorgetrokken streep).

De belangrijkste conclusies van de referentiealternatieven zijn:

 1. Bij een verdubbeling en rijbaanscheiding door een vangrail verbetert de verkeersveiligheid doordat het risico op frontale botsingen wordt weggenomen. De verdubbeling en de rijbaan- scheiding leveren een positieve invloed op de doelstellingen van het project (verbeteren doorstroming, verkeersveiligheid en verbinding openbaar vervoer). De negatieve impact van deze alternatieven op de woon- en leefomgeving is groot. Daarnaast passen beide alternatieven niet binnen het (taak- stellende) budget.
 2. Het inhaalverbod heeft nagenoeg geen positieve invloed op de doelstellingen van het project. Het heeft nauwelijks effect op de verkeersveiligheid omdat er nog steeds frontale botsin- gen kunnen Er is geen sprake van een toename van de impact op de woon- en leefomgeving.