Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)

Inwoners, bedrijven en instellingen hebben op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) recht op veel informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten.

Openbaar

Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Zo kunt u als inwoner meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en draagt u bij aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. De provincie Drenthe geeft ook uit eigen beweging informatie over haar beleid en de uitvoering ervan. Dit gebeurt onder andere via internet, persberichten, brochures en mededelingen.

Uitzondering

De overheid hoeft niet alle informatie openbaar te maken. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld de inhoud van contacten tussen de Koning en bewindslieden en bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn meegedeeld. Ook mag openbaarmaking de veiligheid van de staat niet schaden of de privacy van personen aantasten.

Wob-verzoek indienen

Wilt u (meer) informatie over een bestuurlijke aangelegenheid dan kunt u een Wob-verzoek indienen. Dit kan zowel schriftelijk als via een webformulier. Er gelden geen specifieke voorschriften of eisen voor een verzoek om informatie. Geeft u wel aan om welke informatie of documenten het gaat en vermeld daarbij eventuele data die belangrijk zijn. Wilt u duidelijk en specifiek zijn? Dan kunnen we uw verzoek tijdig en volledig afhandelen.

  • Dien uw verzoek in via het digitaal formulier Wob-verzoek. Let op: dit formulier moet met DigiD ondertekend worden!
  • Of dien uw verzoek schriftelijk in via het postadres van de provincie Drenthe:
    Gedeputeerde Staten van Drenthe
    Postbus 122
    9400 AC Assen

Beoordeling van een Wob-verzoek

Bij ieder verzoek gaat het provinciaal bestuur na of de Wob hierop van toepassing is. Het bestuur kan de gevraagde informatie vervolgens honoreren of (gedeeltelijk) weigeren op basis van wettelijke uitzonderingsgronden of beperkingen (artikel 10 en 11 van de Wob).

Laatst bijgewerkt op 20 juli 2017.