Ruiling Roode Brand en Zuidmaten nabij Drijber t.b.v. realisatie NNN


Gedeputeerde Staten zijn voornemens ca. 40 ha grond uit te ruilen nabij de Roode Brand en ca 22 ha grond uit te ruilen nabij de Zuidmaten te Drijber, beide ten behoeve van de realisatie ca. 90 ha binnen het Natuurnetwerk Nederland.

De door de provincie uit te ruilen percelen zijn:

Kadastrale gemeente sectie nummer
Roode brand
Beilen S 142 ged.
Beilen S 143 ged.
Beilen S 144 ged.
Beilen S 145 ged.
Beilen S 146 ged.
Beilen S 398 ged.
Kadastrale gemeente sectie nummer
ZUIDMATEN
Beilen L 2471
Beilen L 2473
Beilen L 2233
Beilen L 3036 ged.
Beilen L 3043 ged.

De onderhavige uitruil maakt onderdeel uit van een ruiltransactie ten behoeve van de realisatie van natuur, waarvoor percelen nodig zijn die slechts kunnen worden verkregen door de uitruil van de hiervoor genoemde percelen. De gegadigden zijn de enige eigenaren van gronden binnen de begrenzing van het natuurnetwerk Nederland in het desbetreffende gebied, zodat alleen zij kunnen bijdragen aan het realiseren van deze provinciale natuurdoelstelling. Gelet op de ligging en aard van de betrokken percelen en het doel van de voorgenomen uitruil zijn de gegadigden de enige partijen die redelijkerwijs voor de verkrijging door ruiling in aanmerking komen.

Voor meer informatie over de voorgenomen ruilingen kunt u contact opnemen met grondzaken@prolander.nl.

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een koopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot een onroerende zaak op de lijst, dient binnen twintig kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. Met het oog op de voortgang in deze verkooptrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij voornoemde termijn. Deze termijn is een vervaltermijn. De gegadigde die een kort geding aanspant, wordt verzocht ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding naar grondzaken@prolander.nl, met vermelding van naam, adres, de dagtekening van de publicatie en het perceel of percelen waarop het kort geding betrekking heeft.