Overtreding en handhaving soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming


De provincie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving voor soortenbescherming. De provincie ziet onder andere toe op de naleving van de verleende ontheffingen. Een uitzondering hierop is wanneer de toestemming voor soortenbescherming is aangehaakt bij een omgevingsvergunning. In dat geval is de gemeente het bevoegd gezag.

De Wet natuurbescherming is er om beschadiging aan beschermde dieren en planten te voorkomen, bijvoorbeeld bij bouwprojecten, aanleg van wegen en kanalen. Ook het plukken van beschermde planten is verboden. De Wet natuurbescherming kent verschillende verboden. De meest belangrijke zetten we hieronder op een rij.

Beschermde planten mag u niet opzettelijk:

  • plukken
  • verzamelen
  • afsnijden
  • ontwortelen
  • vernielen

Beschermde dieren mag u niet opzettelijk:

  • doden
  • vangen

U mag van beschermde dieren:

  • de nesten, voortplantings- of vaste rustplaatsen niet opzettelijk beschadigen, vernielen, of wegnemen
  • de eieren niet rapen of onder u hebben

Melden

Ziet u dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden? Worden er bijvoorbeeld in het broedseizoen kap-, snoei- of baggerwerkzaamheden uitgevoerd? Of worden er gebouwen gesloopt? En heeft u hierbij het vermoeden dat er geen rekening wordt gehouden met beschermde soorten? Dan kunt u dat bij ons melden. Hoe eerder u dat doet, hoe sneller wij kunnen ingrijpen en verdere schade kunnen voorkomen. Neem contact met ons op via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Zelf in overtreding

Het kan zijn dat u een project uitvoert en dat wij een melding krijgen dat u mogelijk in overtreding bent. Het is belangrijk dat u bij een controle alle belangrijke documenten beschikbaar heeft, vooral het ecologisch onderzoek.