Overtreding en handhaving soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming


De provincie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving voor soortenbescherming. De provincie ziet onder andere toe op de naleving van de verleende ontheffingen. Een uitzondering hierop is wanneer de toestemming voor soortenbescherming is aangehaakt bij een omgevingsvergunning. In dat geval is de gemeente het bevoegd gezag.

De Wet natuurbescherming is er om beschadiging aan beschermde dieren en planten te voorkomen, bijvoorbeeld bij bouwprojecten, aanleg van wegen en kanalen. Ook het plukken van beschermde planten is verboden. De Wet natuurbescherming kent verschillende verboden. De meest belangrijke zetten we hieronder op een rij.

Beschermde planten mag u niet opzettelijk:

  • plukken
  • verzamelen
  • afsnijden
  • ontwortelen
  • vernielen

Beschermde dieren mag u niet opzettelijk:

  • doden
  • vangen

U mag van beschermde dieren de nesten, voortplantings- of vaste rustplaatsen niet opzettelijk beschadigen, vernielen, of wegnemen. Ook mag u eieren niet rapen en onder u hebben. Het is tevens verboden om de Europees beschermde soorten opzettelijk te verstoren. Voor de nationale beschermde soorten geldt niet langer een verbod op verstoren.

Melden

Ziet u dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden? Worden er bijvoorbeeld kap-, snoei- of baggerwerkzaamheden uitgevoerd in het broedseizoen? Of worden er gebouwen gesloopt? Dan kunt u dat bij ons melden. Hoe eerder u dat doet, hoe sneller wij kunnen ingrijpen en verdere schade kunnen voorkomen.

Zelf in overtreding

Het kan zijn dat u een project uitvoert en dat wij een melding krijgen dat u mogelijk in overtreding bent. Het is belangrijk dat u bij een controle alle belangrijke documenten beschikbaar heeft, vooral het ecologisch onderzoek.