Ecologisch deskundige


Bij bouwprojecten, andere buitenwerkzaamheden en buitenevenementen mogen aanwezige beschermde dieren en planten geen schade ondervinden. Een ecologisch deskundige helpt na te gaan of dit zo is.

Hij bepaalt ook hoe eventuele schade wordt voorkomen. Is er een ontheffing nodig, dan helpt de deskundige met de aanvraag. Deze pagina is bedoeld voor iedereen die wordt ingeschakeld als ecologisch deskundige. U leest hier wat uw rol is en welke eisen er zijn aan het onderzoek dat u uitvoert.

Taken

Bij vrijwel alle stappen rond ruimtelijke ontwikkeling en inrichting speelt de ecologisch deskundige een rol: van vooronderzoek tot aanvraag. Soms voor het uitvoeren van een onderzoek, soms als adviseur. Dit hoeft niet tijdens het hele project. Hij kan ook bij slechts één stap betrokken zijn. Een ecologisch deskundige vervult de volgende taken en rollen:

 • onderzoek naar aanwezigheid beschermde soorten
 • onderzoek naar schadebeperkende maatregelen
 • onderzoek vrijstellingen en gedragscodes
 • onderzoek naar alternatieven
 • hulp bij aanvragen ontheffing

Het kan ook zijn dat hij wordt ingeschakeld om toe te zien op de werkzaamheden.

Deskundigheidseisen

Onder een ecologisch deskundige verstaan we een persoon die in een bepaalde situatie en voor specifieke soorten gevraagd wordt te adviseren en/of begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. Hij voldoet aan een of meer van deze punten:

 • hij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
 • hij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming (voorheen Flora en faunawet), soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
 • hij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
 • hij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
 • hij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming.

Ontheffing aanvragen

Als ecologisch deskundige vraagt u pas een ontheffing aan als:

 • er beschermde soorten zijn die schade kunnen ondervinden van de bouwactiviteiten;
 • er geen maatregelen mogelijk zijn om schadelijke effecten aan de beschermde soorten te voorkomen;
 • u geen gebruik kunt maken van een vrijstelling;
 • er geen alternatieven zijn voor de activiteit.