Wet natuurbescherming


Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Vanaf dat moment regelt de provincie de bescherming van Natura 2000-gebieden, dier- en plantensoorten en bossen via deze wet. Zij geeft hiervoor vergunningen en ontheffingen af. De provincie Drenthe zet daarbij in op de balans tussen beschermen, beleven en benutten van de natuur in Drenthe. Alleen voor de aanleg van militaire terreinen of een autosnelweg blijft het Rijk bevoegd gezag. De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning of ontheffing bij de provincie Drenthe.

faunabeheer

Soortenbescherming

Informatie over ontheffing soortenbescherming
natura2000

Gebiedsbescherming

Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen
Mantingerbos

Kapmelding houtopstanden

Informatie en aanvragen
Mantingerbos

Ontheffingsmogelijkheden houtopstanden

Informatie en aanvragen

Faunaloket Drenthe

Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van diersoorten in Drenthe. Bij dit loket kunt u digitaal uw aanvraag voor schadebestrijding indienen. Ook kunt u hier uw faunaschade melden en vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

Natura 2000-gebieden en luchtvaart

Natuurgebieden zijn voor mensen van belang voor ontspanning. Er ligt een spanningsveld tussen recreanten die daar ontspanning zoeken in de sfeer van rust en ruimte, en de groep die juist actieve ontspanning zoekt. Luchtvaartactiviteiten in natuurgebieden kunnen storend werken op de beleving van ‘rust en ruimte’ zoekende recreanten.