Nieuwe natuurwet in werking: provincie aan zet

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Vanaf dat moment regelt de provincie de bescherming van Natura 2000-gebieden, dier- en plantensoorten en bossen via deze wet. Zij geeft hiervoor vergunningen en ontheffingen af. De provincie Drenthe zet daarbij in op de balans tussen beschermen, beleven en benutten van de natuur in Drenthe. Alleen voor de aanleg van militaire terreinen of een autosnelweg blijft het Rijk bevoegd gezag. De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning of ontheffing bij de provincie Drenthe.

Natuur in Drenthe

Faunaloket Drenthe

Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van diersoorten in Drenthe. Bij dit loket kunt u digitaal uw aanvraag voor schadebestrijding indienen. Ook kunt u hier uw faunaschade melden en vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

Soortenbescherming

Gaat u buiten aan het werk op plaatsen waar mogelijk beschermde planten of dieren aanwezig zijn. Of wilt u een evenement organiseren in de buitenlucht? U krijgt dan te maken met de Wet natuurbescherming. Volgens deze wet mag u geen negatieve effecten  toebrengen aan vogels en beschermde dieren of planten

Vergunning voor Natura 2000 - Gebiedsbescherming

In de Wet Natuurbescherming is de bescherming geregeld van dier- en plantensoorten en van habitattypen in Nederland. Deze pagina gaat over gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden.

Kapmelding houtopstanden

Gaat u bomen of andere houtopstanden kappen of rooien, dan moet u in een aantal situaties minimaal vier weken van tevoren een kapmelding bij de provincie indienen.

Ontheffingsmogelijkheden houtopstanden

Gaat u na een kapmelding houtopstanden kappen, dan bent u op basis van de Wet natuurbescherming verplicht om binnen 3 jaar bomen te herplanten. In bepaalde gevallen kunt u uitstel, compensatie, ontheffing of vrijstelling aanvragen.