Natuurnetwerk Nederland


Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit. Het netwerk bestaat zowel uit afzonderlijke natuurgebieden als uit verbindingszones die deze natuurgebieden met elkaar verbinden.

Het ontwerpbesluit NNN-kaart 2020 heeft van 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 ter inzage gelegen. In reactie hierop hebben wij 18 zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben Gedeputeerde Staten het besluit NNN-kaart 2020 op enkele onderdelen aangepast en op 16 juni.

De grote boswachterijen, de uitgestrekte heidevelden en de oude hoogveenkernen maken deel van uit van het NNN. De 14 Drentse Natura 2000-gebieden vormen een belangrijk onderdeel van de bestaande natuur. Het behalen van Europese natuurdoelen voor deze gebieden vormen de belangrijkste natuuropgave voor het NNN.

Bekende natuurgebieden die deel uitmaken van het NNN zijn onder meer Nationaal Park Dwingelderveld, Nationaal Park Het Drents-Friese Wold, de grote boswachterijen in Midden-Drenthe, het hoogveenreservaat Bargerveen, de Drentse Aa, de Hunze en de Reest.

Binnen het NNN liggen ook gebieden met andere functies. Vaak zijn deze gebieden geheel of gedeeltelijk gelegen in het NNN. Het kan hierbij onder andere gaan om agrarische gronden, recreatieterreinen, erven, waterlopen en bermen. Een deel van de agrarische gronden binnen het NNN zullen omgevormd worden tot natuur. Deze terreinen bieden kansen voor de terugkeer van bijzondere planten- en diersoorten. Goede voorbeelden van nieuw ingerichte natuurgebieden zijn de Oelmers bij Elp, het waterbergingsgebied De Onlanden en beekdalgraslanden van het Oude Diep.

Binnen het NNN liggen ook gronden waarop boeren agrarisch natuurbeheer uitoefenen. Agrarische natuurverenigingen hebben een belangrijke rol bij het behouden en ontwikkelen van natuur op deze gronden. Let wel, niet alle gronden waar agrarisch natuurbeheer plaatsvindt liggen binnen het NNN.

Ecologische verbindingen vormen een waardevol onderdeel van het NNN. Via bermen, natuurstroken langs watergangen en ecoducten zoals die over de A28 kunnen dieren van het ene gebied naar het andere trekken.

Dat komt ten goede aan de kwaliteit van de natuurgebieden. Bovendien vormen deze verbindingen een belangrijk onderdeel van de groene dooradering van onze provincie.