Natuurinformatie


Natuurgegevens zijn onmisbaar om de ontwikkeling van de natuurkwaliteit in Drenthe vast te stellen. Jarenlang verzamelde de provincie natuurgegevens, samen terreinbeheerders, onderzoeksinstituten en veel Drentse vrijwilligers.

Met de gegevens in de hand is zij veel beter in staat om het beleid bij te sturen. Voorbeelden zijn:

  • Begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur
  • Situering van stads- en dorpsuitbreiding
  • Aanleg en aanpassing wegen, fietspaden en andere infrastructuur
  • Verlenen van vergunningen en ontheffingen op basis van de Wet natuurbescherming
  • Opstellen van beheerplannen Natura 2000
  • Aanpassen van het beleid t.a.v. de vervuiling van ons milieu (b.v. stikstof)
  • Uitvoering van projecten gericht op de bescherming van bedreigde soorten zoals de stengelloze sleutelbloem, valkruid en de knoflookpad

Stengelloze sleutelbloem Geelbroek 28-03-12 (4)

Door deze gedetailleerde informatie kan de provincie haar werk als middenbestuur goed uitvoeren. Andere overheden en organisaties kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de gegevens.