Leges ontheffingen soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

De bedragen staan in de belastingverordening Provincie Drenthe 2020 (bijlage 1, paragaaf 2.2).

In 2020 gelden de volgende bedragen:

Leges 2020

Paragraaf

Omschrijving

Bedrag

2.1

Vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming

2.1.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming (vm artikel 19d, lid 1 Nbw 1998) welke niet is gebaseerd op de ADC toets (maar bijvoorbeeld gebaseerd op saldering of een ecologische toets)

€ 1.250,00

2.1.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 en 2.8, lid 4 Wet natuurbescherming welke is gebaseerd op de ADC toets

€ 3.300,00

2.2

Ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste en tweede lid, artikel 3.8, eerste lid of artikel 3.10, tweede lid Wet natuurbescherming, indien de ontheffing wordt verleend met het oog op andere belangen dan de belangen genoemd in de artikelen 3.3, lid 4 sub b onder 3 jo. 3.8, lid 5, sub b onder 2 jo. 3.10 lid 2 sub b Wet natuurbescherming, bedraagt

€ 1.728,00

2.2.2

In afwijking van artikel 2.2.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een ontheffing:

2.2.2.1

ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die niet handelen in het kader van beroep of bedrijf

€ 0.00

2.2.2.2

voor de opvang van inheemse soorten

€ 310,00

2.2.2.3

ten behoeve van kleinschalige (maximaal voor 1 adres) ruimtelijke ontwikkelingen van ondernemers (waaronder begrepen stichtingen en verenigingen) die gerealiseerd worden als gevolg van de opgave die er ligt voor het verwijderen van asbest

€ 310,00

2.2.2.4

ten behoeve van onderzoek of onderwijsdoelstellingen

€ 310,00

2.2.2.5

die generiek wordt afgegeven op grond van een soortenmanagementplan

€ 3.300,00

2.2.2.6

In afwijking van artikel 2.2.1 bedraagt het tarief voor het wijzigen van de duur van de ontheffing of een wijziging van ondergeschikt belang (geen uitgebreide ecologische toetsing vereist)

€ 310,00

2.2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor de herplantplicht op andere grond of van de herplantverplichting, als bedoeld in artikel 4.5, eerste of derde lid, Wet natuurbescherming, bedraagt:

€ 576,00