Nest verwijderen


U wilt werkzaamheden gaan uitvoeren op een plek waar beschermde planten en dieren voorkomen? Het kan zijn dat u te maken krijgen met soortenbescherming en een ontheffing nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan regels rondom het broedseizoen en jaarrond beschermde nesten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in 2009 een lijst opgesteld van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Deze lijst wordt gehanteerd bij het verlenen van ontheffingen. We hebben onderzoek (pdf, 7.6 MB) laten doen door Sovon naar de noodzaak van jaarronde nest- of rustplaatsbescherming van inheemse vogelsoorten in Drenthe. Op basis van dit onderzoek hebben we de lijst met jaarrond beschermde nesten en rustplaatsen aangepast aan de actuele Drentse situatie. Deze aangepaste lijst is in juni 2023 opgenomen in de beleidsregels Wet natuurbescherming Provincie Drenthe. De aanpassingen zijn gedaan, omdat de lokale staat van instandhouding van sommige vogelsoorten ongunstiger is in Drenthe ten opzichte van de landelijke situatie, of gunstiger ten opzichte van de landelijke situatie of die in andere provincies.

Wat is er veranderd?

Enkele soorten zijn toegevoegd aan de lijst. Ook is de beschermingscategorie bij enkele soorten aangepast. Het gaat hier om soorten die al op de lijst stonden, maar waarvan in het onderzoek is vastgesteld dat ze beter in een andere categorie kunnen worden ingedeeld. De ooievaar is van de lijst gehaald. De staat van instandhouding is gunstig en de soort neemt jaarlijks toe. Er zijn nog voldoende broedplaatsen en nesten voorhanden. Ooievaars broeden in palen en nestbomen, maar ook op bovenleidingen van het spoor en in hoogspanningsmasten. Broeden in hoogspanningsmasten leidt tot overlast, schade en onveilige situaties.

Bekijk de lijst met jaarrond beschermde nesten en rustplaatsen.

Jaarrond beschermde nesten

Tijdens werkzaamheden moet rekening worden gehouden met het broedseizoen van vogels. De nesten van alle vogelsoorten zijn tijdens het broedseizoen beschermd. De Wet natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is. Nesten en rustplaatsen van vogels die het hele jaar gebruikt worden, zijn in principe jaarrond beschermd, ook als de vogels niet aanwezig zijn bij de nestplaatsen. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. Deze vogelnesten zijn op grond van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming jaarrond beschermd. Dat betekent dat er een ontheffing aangevraagd moet worden als er werkzaamheden plaatsvinden.