Zuidlaardermeer


Het Zuidlaardermeer is een natuurlijk meer op de grens van Drenthe en Groningen. Het werd oorspronkelijk gevoed met grondwater van het Drents plateau.

Zuidlaardermeer-zuid 07-01-14 (15)

De veenrivier de Hunze mondt uit in het meer. Het Natura 2000-gebied is 2087 ha groot en bestaat uit het Zuidlaardermeer met zijn omringende oeverlanden en een deel van de polders ten noorden en noordwesten van het meer, waarin ook een deel van het Foxholstermeer en het Drentse Diep zijn gelegen.

Het open landschap rond het Zuidlaardermeer wordt bepaald door de Hondsrug in het westen en de rand van de Veenkoloniën in het oosten.

In de richting van de flank van de Hondsrug verdicht het landschap zich enigszins door de moerasbosontwikkeling in de verlande petgaten en de vele houtwallen hoger op de flank.

Ten zuidoosten van Noordlaren zijn de oeverlanden van het meer grotendeels bebost geraakt met elzen. De oostkant van het meer is vrijwel boomloos. Opvallend zijn de uitgestrekte rietlanden aan vooral de noord en oostzijde van het meer.

De polders zijn voor een groot deel heringericht ten behoeve van natuur en zijn erg rijk aan vogelsoorten.

Voortrekker beheerplan – Provincie Groningen

Broedvogels

A021 Roerdomp

A056 Slobeend

A119 Porseleinhoen

A295 Rietzanger

Niet-broedvogels

A037 Kleine zwaan

A039 Toendrarietgans

A041 Kolgans

A050 Smient